Projektbenämning Kostnadsbesparing vid energieffektivisering i förhållande till differentierade el- och fjärrvärmepriser - Förstudie
Ansvarig Emma Karlsson, WSP
Projekttid 2016-2017

Lönsamhet är nyckeln för att få igenom energieffektiviseringsåtgärder. Variationen i både fjärrvärme- och elprismodellernas uppbyggnad över landet ökar, och det är idag vanligt förekommande både med en på något sätt över året differentierad prismodell, samt priskomponenter baserade på effektuttag, returtemperatur och/eller flöde. Detta innebär att det blir allt svårare att räkna på och jämföra kostnadsbesparingar av energieffektiviseringsåtgärder.

Förstudien som startades hösten 2016 syftar till att avser att bringa mer klarhet i hur stor denna problembild är, samt hur BeBo kan verka för att underlätta för fastighetsägare och deras konsulter i hur frågan kan hanteras. Detta ämne och hur det skall hanteras har varit föremål för diskussion bland BeBos medlemmar under många år, med ett tydligt önskemål om någon form av verktyg för att förenkla beräkningar. Förstudien visar att detta intresse förekommer även utanför medlemskretsen.

Förstudien inleddes med en enkätundersökning för att undersöka behovet av ett verktyg. Därefter påbörjades därefter en sammanställning av genomförda projekt relaterade till ämnet, främst med fokus på fjärrvärmekostnader. Under våren 2017 handleddes ett examensarbete inom ramen för förstudien, där studenterna Olle Ekberg och Simon Andersson från Lunds Tekniska Högskola tagit fram ett förslag på hur ett verktyg som motsvarar behovet som utreds inom förstudien kan se ut. Observera att exjobbet och den version av verktyget som togs fram i samband med det (PRISMO V 1.0) fokuserar enbart på fjärrvärmekostnaderna och alltså inte täcker variationer i kostnader för el. Exjobbet presenterades i juni 2017 och nedan ligger det publicerat för spridning. Delar av exjobbet kommer även gå att läsa i förstudierapporten.

De senare publicerade versionerna av verktyget (fr.o.m PRISMO V 1.1) innehåller även möjligheter att räkna på kostnader för el. Den indata som respektive användare måste ta fram före det tänkta verktyget kan användas är fastighetens fjärrvärme- och elanvändning. Värdena kan vara antingen uppmätta eller beräknade från ett energiberäkningsprogram. Utdata från verktyget är en kostnad för fjärrvärme- och/eller elanvändningen, som därefter kan användas i en LCC-kalkyl. Kopplat till verktyget finns även en manual för hur verktyget är tänkt att användas.

PRISMO kan användas för att exempelvis:

  • Jämföra kostnaderna för olika energibesparande åtgärder med samma prismodell (vid nyproduktion eller åtgärder i befintliga fastigheter).
  • Jämföra kostnaderna för olika prismodeller med samma energibesparande åtgärd (vid förändringar av prismodellen eller för att jämföra liknande fastigheter på olika platser i landet).
  • Möjlighet att se kostnadsfördelningen för de ingående priskomponenterna (för att tydliggöra en prismodells uppbyggnad och för att veta vilken del av priset som påverkas vid åtgärd).

Resultat

Inom förstudien var tanken att genomföra ett antal exempelberäkningar med verktyget för att visualisera dess användningsområden samt vilka fel som kan uppstå vid de förenklade beräkningar som kanske annars används. Trots att verktyget fått mkt bra återkoppling vid intervjuer med olika intressenter har det varit svårt att få fram underlag för dessa exempel, och ett av förslagen på fortsatt arbete handlar just om att i större grad engagera intresserade fastighetsägare i att använda programmet och på det sättet bygga upp en med heltäckande samling exempel som det kanske i större grad går att dra slutsatser från.

Det finns ett antal förslag på hur arbetet med frågan kan tas vidare. Att ytterligare bygga upp kunskap om problematiken är viktigt, och förutom att bygga på med fler exempel på hur verktyget kan användas och vilka resultat det ger, föreslås ämnet för förstudien vara fokus för aktiviteter som seminarier och workshops i aktuella fördjupningsområden inom BeBo.

Genom att sprida information om förstudien och verktyget är förhoppningen att få igång en diskussion med berörda intressenter om hur ett verktyg som PRISMO kan förvaltas framöver, och hur detta görs på bästa sätt för alla berörda.

Nedan ligger examensarbetet från LTH samt förstudierapporten att läsa. Verktyget PRISMO inklusive manual och logg för ändringar och uppdateringar återfinns under Verktyg / PRISMO.

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad