Investeringar i energieffektiv renovering av flerbostadshus är ofta komplext och bör därför behandlas med noggrannhet och eftertänksamhet. Hur säkerställer man att indata i lönsamhetskalkylen är korrekt, hur räknar man fram energibesparingen vid differentierade energipriser och hur vet man om en investering är ekonomiskt bärkraftig? Detta var inramningen till arrangemanget som genomfördes inom Fördjupningsområde Lönsamhet.


Torsdagens seminarium inleddes av BeBos biträdande koordinator, Emma Karlsson, som gav en bild av BeBos arbete, dess medlemsföretag och de fördjupningsområden som bedrivs inom energieffektivisering, samt bakgrunden till varför vi inom BeBo tagit fasta på att arbeta med lönsamhetsfrågor som ett fördjupningsområde.

Anders Sandoff från Handelshögskolan i Göteborg presenterade med sitt karakteristiska engagemang resultat och tankar kring två projekt där fastighetsägarnas inställning till affärsmässighet, lönsamhet och investeringar som ger energieffektivisering analyserats och det tog inte lång tid innan diskussionen var igång. Tänker vi rätt kring vilka investeringar som är lönsamma? Underhålls- eller energisparåtgärd? Paketera åtgärder eller inte? Vilka åtgärder kan motivera hyreshöjningar som förbättrar lönsamhetskalkylen? Handelshögskolan har varit en aktiv part i att utveckla BeBos nuvarande lönsamhetskalkyl, och Anders uppmanade alla att använda den flitigt.

Sara Espert presenterade sedan resultat från BeBo-förstudien där kunskapsläget avseende indata i lönsamhetskalkyler kartlagts. Vilka indatavariabler är känsliga? Hur påverkas lönsamhetskalkylens utfall vid under-/övervärdering av indata? För de deltagare som aldrig använt BeBos lönsamhetskalkyl tidigare gicks de grundläggande funktionerna igenom, med kommentarer om vad som är nytt i den nyligen publicerade version 1.5. Därefter fick deltagarna själva testa verktyget, och komma med frågor och synpunkter.

Emma Karlsson och Simon Andersson presenterade resultat från en BeBo-förstudie om hur energikostnadsbesparingen av en energieffektiviseringsåtgärd beräknas vid differentierade el- och fjärrvärmepriser. Inom förstudien har Excel-verktyget PRISMO utvecklats, och funktionerna i verktyget presenterades tillsammans med olika exempel på resultat från beräkningar med verktyget. Innan dagen avslutades fick deltagarna även testa detta verktyget samt komma med frågor och synpunkter kring verktygets användbarhet.


Deltagarna efterlyste hjälp att ta fram en version av PRISMO anpassat för beräkningar av energieffektivisering inom Göteborg Energis prismodell. En sådan har nu tagits fram och går att hämta nedan. Vi ser gärna att ni jämför resultatet från denna version mot faktiska energikostnader och att ni även delar med er av dessa era jämförelser till BeBo, som hjälp i verifieringsarbetet med PRISMO. Denna typ av synpunkter mailas med fördel till info@bebostad.se.

För att använda PRISMO - läs med fördel den manual som finns framtagen. För att jämföra kostnader för energianvändning före/efter en simulerad (eller genomförd) åtgärd i det förinställda arket nedan, följ dessa steg:

  • Lägg in fjärrvärmeeffekt före och efter åtgärd, per timme eller dygn (Flik: Indata 1 & 2)
  • Lägg in returtemperatur och referenstemperatur (Flik: Prismodell, steg 3)
  • Om elkostnad ska studeras, lägg in eleffekt per timme eller dygn (Flik: Indata 1&2) samt priser för elnät och elhandel (Flik: Prismodell)

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad