Agneta Persson från Anthesis var precis som de två föregående gångerna briljant i rollen som moderator under det gemensamma förmiddagspasset. Emma Thornberg från Regeringskansliets Miljö- och Energidepartement pratade om hur de nu aktuella EU-direktiven, bland annat det om elektromobilitet, omsätts i svensk lagstiftning – och betonade vikten av att få höra branschens synpunkter i detta arbete. Därefter pratade Mathias Normand från Energimyndigheten om deras uppdrag om att ställa om till ett hållbart energisystem, där energieffektivisering och ett minskat effektbehov är viktiga inslag för att möta de framtida utmaningarna. Nätverk som BeBo och Belok är viktiga i detta arbete för att gå före och visa vägen och att driva utvecklingen av ny teknik, metoder och arbetssätt framåt.

Per-Erik Nilsson, koordinator för Belok berättade kort om Belok och vilka Fördjupningsområden som är aktuella inom Belok idag, och Göran Werner berättade på motsvarande sätt för BeBo. Inom Fördjupningsområdena vänder vi oss utanför medlemsgrupperna och där samverkar BeBo och Belok inom både det precis initierade Fördjupningsområde Laddfordon, samt inom Digitalisering. Niklas Dalgrip från SISAB berättade om den stora insats de gjort där, genom att koppla upp 1,8 miljoner kvm skolor till en ”dyamisk enhet” i det överordnade systemet SISAB Online, som visualiserar data för alla intressenter som arbetar med drift och underhåll inom förvaltningen. Andreas Persson från Familjebostäder visade på hur digitaliseringen är en del av mänsklighetens utveckling, och betonade vikten av det gemensamma språket för att kunna dela information. Digitaliseringspasset avslutades av Saga Hellberg från Byggherrarna som berättade om det Digitala kunskapslyftet inom Smart Built Environment och tipsade om en kurs i att ”Accelerera digitaliseringen” för den som vill vässa sig i ämnet.

Efter fikat presenterade Lena Hagert Pilenås från Boverket om pågående arbete med energikapitlet i Boverkets byggregler – och tipsade om att delta på Boverkets hearing om primärenergi- eller viktningsfaktorer den 27/11. Kristina Starborg från Uppsala kommun berättade om Uppsalas arbete med att möta den effektutmaning de står inför då det planerade stadsbyggandet i staden kraftigt överstiger den tillgängliga eleffekt som kraftnätet kan ställa till stadens förfogande. Det finns mycket att göra bara genom att titta på vilka effekter stadens verksamheter behöver, och hur de kan minskas eller styras om för att inte alla belasta nätet vid samma tidpunkt. Att ”lägga energi på effekten” alltså – precis som titeln på Roland Jonssons efterföljande presentation som även fokuserade på fjärrvärmen.

Även om fokus inom nätverken historiskt varit på energieffektivisering, är det logiskt att idag även titta bredare på byggnadernas klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv (där energianvändningen i byggnadens driftsfas fortfarande är en betydande del). Åsa Wahlström berättade om ett LÅGAN-projekt där olika metoder för att bedöma byggnadens klimatpåverkan har jämförts, och Emma Karlsson berättade om hur det inom BeBo och Belok parallellt genomförts intervjuer som bland annat kartlagt hur väl bekanta fastighetsägarna är med de metoder som finns på marknaden.

Kajsa Andersson och Katarina Westerbjörk presenterade resultaten från genomförda förstudier inom den tredje omgången av Halvera Mera och Totalkampanj och förmiddagen avslutades med en lägesrapport om hur många som deltagit i de BeställarKompetens-kurser som baserats på kunskap från bland annat BeBo och Belok, men även Sveby – där deltagarna även fick komma med input på hur kommande utbildningsinsatser på bästa sätt kan utformas.

Hela förmiddagen spelades in och videomaterialet kommer att publiceras via ICHBs webbplats. Detta gäller även eftermiddagens presentationer i BeBo-spåret, som inleddes av en presentation just om det uppdrag ICHB har om att sprida information. Du hittar filmerna på ICHBs webbplats via denna länk. Vidare handlade det om solvärme i bostadsbebyggelsen, vilka möjligheter som finns med en genomtänkt invändig tilläggsisolering om den genomförs på rätt sätt, vilka hjälpmedel och verktyg som tagits fram inom BeBos Fördjupningsområde Lönsamhet och om den stundande tekniktävlingen om ventilationslösningar för energieffektiva flerbostadshus.

Eftermiddagen avslutades med ett pass med fokus på ökad egenanvändning av solel, som modererades av Charlotta Winkler. Presentationerna där handlade om hur solel kan tillgodoräknas enligt BBR, och hur mikronät mellan byggnader med olika produktions- och lastprofiler kan öka egenanvändningen drastiskt, vilket visats i ett pilotprojekt hos Eksta Bostads AB i Kungsbacka. Ett annat sätt att öka egenanvändningen är att använda batterilager som utvärderas hos Familjebostäder i Stockholm, och den sista presentationen handlade om den kartläggning av intresse för att utveckla teknik för att koppla ihop solceller, batterier och applikationer med likström som genomförts under året, en teknik som kanske även den skulle kunna öka egenanvändningen.

När dagen var slut ställdes en avslutande fråga med mentimeter, om vilka frågor som publiken ville att vi skulle ge svar på vid nästa Resultatkonferens, där vi fick in några bra förslag som vi tar itu med ny energi efter en inspirerande dag. Förhoppningsvis gör vi samma sak igen om ett och ett halvt år, våren 2020.

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad