Under knappt två års tid har pilotprojektet Utveckling av helhetslösning för solel i bebyggelsen drivits vid Eksta Bostads AB i samverkan med Ferroamp och med delfinansiering av Energimyndigheten. WSP har på uppdrag av Eksta genomfört beräkningar och utvärderingar i pilotprojektet, som består i installationer av ny teknik och nya koncept.

Området Humlevägen i Fjärås stod inför en förtätning, då Eksta planerade att i ett område med befintlig bebyggelse i form av Ekstas expedition, en förskola, ett gruppboende och ett äldreboende bygga fyra nya flerbostadshus. Tidigt kom idén och önskemål om att göra med solel liksom med solvärme: dela energin mellan byggnader med olika förutsättningar.

Dimensioneringen av en solelanläggning begränsas idag av olika regelverk. Huvudsakligen styrs dimensioneringen av en solelanläggning av elbehovet för byggnaden på vilken solelanläggningen byggs. Detta medför en begränsning av utbyggnaden av solcellssystem i Sverige. Ett av de regelverk som påverkar är Ellagen, som inte tillåter delning av solel mellan bostadshus. Det innebär att det tillståndsmässigt är svårt att bygga på så vis att byggnad med goda förutsättningar för att producera el, ett stort tak i bra vinkel, producerar el inte bara för det egna behovet utan även till en byggnad bredvid med sämre produktionsförutsättning. Dock finns undantag i ellagen. Dessa aspekter ligger till grund för Ekstas önskemål att driva ett pilotprojekt, där solelen delas genom ett mikronät som sammankopplar de fyra nybyggnationerna. Ett likströmsnät innehållande teknik från Ferroamp används för fördelning av solelen efter utvecklad smart styrning.


Onsdagens seminarium inleddes av BeBos biträdande koordinator, Emma Karlsson, som gav en bild av BeBos arbete, dess medlemsföretag och de fördjupningsområden som bedrivs inom energieffektivisering. Charlotta Winkler från WSP presenterade pågående aktiviteter inom fördjupningsområdet Solenergi.

Ekstas VD, Christer Kilersjö, presenterade Ekstas arbetssätt kring energieffektivisering i sitt bestånd, vilket bygger på att bygga hus med passivhusteknik och anläggningar för både solel och solvärme. Tidigt har Eksta varit pionjärer inom att testa ny teknik och koncept och att investera långsiktiga lösningar.

Manuela Stierna och Jens Penttilä från WSP presenterade resultat från de beräkningar och även mätningar som nyligen sammanställts. Två utredningar har gjorts inom projektet. I det ena fallet har energiprestanda och solelproduktion för det nybyggda området beräknats och mätts upp (hittills med ett drygt halvårs mätvärden). För den andra utredningen har systemgränsen satts för hela Ekstas område på platsen. Utgångspunkten där har alltså varit att teoretiskt undersöka om de nybyggda flerbostadshusen skulle vara sammankopplade med expedition, äldreboende, gruppboende och förskola.

Resultaten visar potential för ökad egenanvändning av solel genom användning av ett mikronät. Störst teoretisk potential föreligger vid sammankoppling av hela området med samtliga byggnader, då de olika verksamheterna har en variation i brukarprofil. Detta gynnar möjligheterna för att direkt använda den egenproducerade solelen inom mikronätet. Genom att nybyggnationen är sammankopplade i ett likströmsnät är egenanvändningen med 18 %-enheter högre än om byggnaderna var och en för sig enskilt använt den solel som produceras på respektive byggnad. Om samma sak skulle göras för hela området är potentialen för ökad egenanvändning 32 %-enheter. Resultaten visas i presentationer från seminariet (se nedan) liksom i slutrapporten som är under sammanställning, som kommer att publiceras på projektets sida på BeBo-webben.

Presentationerna avslutades med en redovisning av en pågående BeBo-förstudie om marknadens intresse och behov för en teknikupphandling av likströmsapplikationer. Genom intervjuer med fastighetsägare kan konstateras att det finns ett stort intresse för att driva utvecklingen framåt, men osäkerhet kring relationen mellan vilken energibesparing utvecklingen kan ge, kontra dess kostnad. Breddas perspektivet till att inte primärt handla om just energieffektivisering finns dock många andra argument för utvecklingen: möjligheten att bidra till energisystemets flexibilitet och utveckling av fossilfria lösningar för ödrift i viktiga byggnader till exempel.


Studiebesöket till Fjäråsområdet (Humlevägen) genomfördes under milda väderförhållanden. Byggnaderna hade denna dag, i mitten av oktober inget uppvärmningsbehov , ackumulatortanken visade 50 grader. Men det är en annan femma. Besökarna fick se solcellsanläggningar, som alltså är placerade i väst-, öst- och söderläge liksom Ferroamps teknik: Energy Hub och SSO-er. Egenproducerad honung från Humlevägens lokala bikupa hade kunnat bidra till grädde på moset, men den första skörden var redan avverkad och konsumerad.

Seminariet arrangerades som en aktivitet inom Fördjupningsområde Solenergi.