Medlemsmötet inleddes med ett studiebesök i Energimyndighetens nya kontorslokaler i Eskilstuna där deltagarna fick höra både om hur lokalerna utformats, samt hur byggnaden är tänkt att fungera energimässigt.

Efter lunch inledde sedan Göran Werner, koordinator för BeBo, mötet. Dag Lundblad från Energimyndigheten berättade om arbetet med Sektorsstrategier och hur arbetet är tänkt för att som energiminister Ibrahim Baylan sagt: ”Sverige ska bli världsbäst på energieffektivisering”. Första uppdraget var att identifiera sektorer. Förslag på sektorer:

  • Fossilfria transporter
  • Produktion i världskraft
  • Framtidens handel och konsumtion (upphandlingskraft)
  • Resurseffektiv bebyggelse
  • Flexibelt och robust energisystem

Under 2018 skall strategierna tas fram. Det finns många saker som knyter ihop sektorerna och som kräver/möjliggör samverkan. Strategierna ska bidra till de energi- och klimatpolitiska målen. Energimyndigheten vill gärna ha input från branschen. Denna presentation ledde till en diskussion om incitament för engagemang och huruvida det skulle kunna göras förenklingar rörande administration av t.ex. energideklarationer, EKL, E-nyckeln som tillsammans innebär ett tungt administrativt lass som i många företag minskar den tillgängliga tiden för arbete med faktisk energieffektivisering.

Senaste nytt inom pågående och avslutade förstudier presenterades, och ledde till en intressant diskussion om idéer till projekt och förstudier, bland annat inom digitaliseringsområdet.

På medlemsmötets andra dag välkomnade Kommunfastigheter Eskilstuna till ett studiebesök i ett 50-talsområde som nu renoveras. Här har bland annat tidigare självdragsventilationen har ersatts med FTX-ventilation (som motiverats av krav på att minska radonhalten). Som vanligt haglade frågorna tätt vid studiebesöket och flertalet erfarenheter av både problem och lösningar delades.

Materialet från medlemsmötet finns tillgängligt för medlemmarna på den gemensamma dropboxen. Hör av dig om du tappat bort inloggningen.

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad