EU:s SET-plan (Strategic Energy Technology Plan) syftar till att öka samverkan mellan industri och forskning gällande strategiskt viktiga energiforskningsområden. Arbetet däri är ofta kopplat till aktiviteter som finansieras inom EUs ramprogram Horizon 2020. SET-planen är uppdelad i 10 fokusområden, actions, som vardera har en implementeringsplan framtagna mellan medlemsländerna och industrin. Sverige har varit med om att ta fram implementeringsplanen för fokusområde 4, Increase the resilience and security of the energy system. I implementeringsplanen finns ett initiativ som Energimyndigheten leder tillsammans med Österrike och Schweiz - ERA-Net Smart Energy Systems: en plattform för gemensamma utlysningar och nätverksbyggande för lokala och regionala energisystem.

Inom ramen för ERA-Net Smart Energy Systems anordnades en workshop i Bryssel 2018-10-23, där syftet var att sprida kunskap och att stärka den internationella samverkan kring lokala energisystem med särskilt fokus på optimerad solelanvändning. Målet med workshopen var att inleda arbetet med att implementering av fokusområde 4. Vid workshopen representerades Sverige av Melinda Midemalm, Energimyndigheten, och Charlotta Winkler, WSP, som därigenom bidrog till utformningen av det internationella samarbetet till förmån för svenska intressen.

Workshopens koppling till EU:s arbete

Gemensamt för de länder som deltog vid workshopen var att det stora hindret för ökad utbyggnad av solcellssystem utgjordes av att varje enskild anläggning dimensioneras för att undvika att mata in solel till elnätet. Sammanfattningsvis kan sägas att hinder som tidigare diskuterats på EU-nivå inom PV Legal och PV GRID bör ses över och revideras för att kunna öka egenanvändningen av solel på bred front. Kombinationen av lokal solelproduktion kopplad till utvecklingen av decentraliserad elenergilagring och elektrifieringen av fordonsflottan skapar behov av att möjliggöra system där dessa har en naturlig plats. För att detta ska kunna ske i de enskilda länderna, ser samtliga ett behov av att förenkla komplicerade regelverk och öka den nationella förståelsen för EU-lagstiftning. Deltagarna på workshopen belyste även behovet av att utnyttja befintliga nätverk inom solel och smarta nät, t ex ETIP PV, ETIP SNET och IEA PVPS.

Nästa möte inom initiativet för egenanvändning av solel hålls i Österrike i maj 2019.

Ta del av rapporten för workshopen samt bilgor som visar presentationer från workshopen nedan.