Den 8e november 2023 genomfördes ett webbinarium med presentation av alla inlämnade tävlingsbidrag, ta del av inspelningen här.

Projektbenämning Tekniktävling – Energiuppföljningssystem för fastighetsägare
Ansvarig

Projektägare: Fastighetsägarna AB, Rikard Silverfur
Fastighetsägarna Stockholm, Kaj Winther

Projektledare: CIT, Josep Termens
WSP, Jens Penttilä
Projekttid Förberedelser initierade 2021
Projektet pågår till hösten 2023
Tävlingstid

3 oktober 2022 till 31 mars 2023

Fördjupningsområde

Digitalisering

Information in English

Bakgrund

Smarta och användarvänliga verktyg för energi- och effektövervakning underlättar energiuppföljningsprocessen, ökar medvetenheten om energianvändning på olika nivåer och i olika roller samt bidrar till att uppnå organisationens egna energieffektiviseringsmål genom att identifiera var potentialen för energibesparing finns.

Fastighetsägare inom Energimyndighetens nätverk Belok och BeBo efterfrågar en utveckling av energiuppföljningssystem och funktionaliteter så att dessa matchar deras behov.

Syfte och mål

Projektets syfte är att stimulera och skynda på utvecklingen av digitala verktyg och funktioner som underlättar för fastighetsägare att ha kontroll sin energianvändning.

Projektets mål:

  • Framtagande av en kravspecifikation för energiuppföljningssystem
  • Ökad kunskap om energiuppföljningsverktyg och metoder hos beställare
  • Bättre samarbete mellan beställare och leverantörer av energiuppföljningssystem
  • Förbättrade program och funktionaliteter för energi- och effektuppföljning

Projektet omfattar tre moment

Del A: Framtagande av tävlingsvillkor

En enhetlig kravspecifikation med behov och önskemål från ett stort antal fastighetsägare tas fram inom projektet.

Kravställningen ska vara tillräckligt ambitiös men också ligga på en rimlig nivå, så att lösningarna för att följa upp energianvändningen blir kostnadseffektiva.

Dialog förs med leverantörer om kravspecifikationens rimlighet och ambitionsnivå.

Tävlingskriterier inklusive olika kategorier tas fram. I samband med detta även struktur för det dataset som tävlingsbidragen ska utvecklas kring. Dataset består av energimätdata från ett antal representativa byggnader.

Del B: Utvecklingsfas (tävling)

Tävlingen startar 3 oktober . Då kommer tävlingsvillkoren/kravspecifikationen publiceras här på projektets hemsida. Det kommer även att finnas en FAQ-sektion som uppdateras regelbundet. Frågorna kommer att publiceras och besvaras.

Ett startseminarie för lansering och spridning av tävlingen genomförs för leverantörer den 20 oktober kl 13:00-14:00. Det blir en webbaserad informationsträff för bl.a. tidsplan, utvärderingskriterier och poängsättning samt event där tekniktävlingen och dess deltagare kommer att uppmärksammas (Projektet planeras presenteras på 3 st. fysiska mässor under 2023).

Under tävlingstiden kommer leverantörer att förbättra och utveckla sina befintliga och nya lösningar för energiuppföljning utifrån behoven som beställare har. Förbättring kommer att innebära bl.a. bättre användarvänlighet, visualisering, anpassning av funktioner och vyer till olika roller/användare, funktionaliteter för effektuppföljning, möjlighet för spårbarhet av avvikelser, bättre integration med andra system, utökade rapporteringsmöjligheter, smidigare tariff- och kostnadshantering, uppföljning mot specifika energimål samt proaktiva/intelligenta funktioner som underlättar identifieringen av avvikelser och som sparar tid för energikontroller.

Del C: Utvärderingsfas

Beredning bidrag och granskning av expertgrupp (jury) genomförs. Under denna fas kommer en demopresentation från tävlingsdeltagare att göras för expertgruppen.

Ett utvärderingsmöte kommer att hållas för urval av kvalificerade tävlingsbidrag (uppföljningssystem).

Ett slutseminarie med presentation av utvalda system genomförs. Resultatet av tekniktävlingen offentliggörs och presenteras på fastighetsmässan i Göteborg.

Den 31/3 var sista inlämningsdag. Totalt inkom 8st tävlingsbidrag från initialt 14st anmälda tävlande leverantörer.


fastighetsenergi.se
elfack.com
fastighetsmassangbg.se


Tidplan för tävlingen

oktober 2022

Tävlingshandlingarna skickas ut till de som har föranmält sig, och tävlingen startar

Startseminarium med möjlighet att ställa frågor om tävlingen sker 20 oktober kl 13:00-14:00

31 mars 2023

Sista tidpunkt för inlämning av tävlingsförslag

Möjlighet till komplettering

april-augusti 2023

Utvärdering av inkommande tävlingsbidrag

september 2023

Resultatet av tekniktävlingen offentliggörs och presenteras på ett fysiskt evenemang (ev. en mässa)

Dokument:

Tävlingshandlingar (med instruktion och specifikation för tävlande)

Övrigt


Vill du veta mer om bakgrunden till tekniktävlingen och de problem som tävlingen ska lösa?

Här finns rapporter från tidigare genomförda förstudier inom området:


Kontaktpersoner:

Josep Termens, josep.termens@chalmersindustriteknik.se

Jens Penttilä, Jens.penttila@wsp.com

Publicerad
Senast uppdaterad