Projektbenämning

Vägledning lönsamhet och kostnader för energieffektivisering (Typkostnader Lönsamhetsexempel)

Ansvarig

Margot Bratt, WSP

Emma Karlsson, WSP

Projekttid

2023-10 tom 2023-12

Fördjupningsområde

Lönsamhet

Bakgrund

Det finns stor energibesparingspotential i flerbostadshus som ägs av brf/mindre fastighetsägare, men få åtgärder genomförs. Målgruppen mindre fastighetsägare av flerbostadshus, eller bostadsrättsföreningar har dock ofta stora utmaningar gällande att förstå kostnader och lönsamhet. Förståelse för hur ekonomin påverkas vid energirenovering är central, men få i målgruppen är insatta och kommunikationen för att få igenom beslut är många gånger svår.

Det finns behov av stöd kopplat till ekonomi och lönsamhet. Befintlig metodik för att bedöma lönsamhet (t.ex. Beloks Totalmetodiken och BeBos Lönsamhetskalkyl) behöver förklaras på ett för målgruppen enklare sätt. Det finns även behov av att beskriva när det kan vara relevant att i vissa fall förenkla och beräkna ren pay-off.

Det pågår och har nyligen avslutats ett antal projekt och initiativ som på liknande sätt fokuserar på målgruppen mindre fastighetsägare och bostadsrättsföreningar, både inom BeBo och på andra håll. Förstudien genomförs i de fall de är pågående i nära samverkan med dessa.

Syfte och mål

För att stötta bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare syftar denna förstudie till att ta fram vägledning kring hur målgruppen kan resonera kring lönsamhet samt hur de kan kommunicera med sina medlemmar.

Genomförande

Inom förstudien kommer följande uppgifter sammanställas:

  • Exempel på riktpriser för typiska energiåtgärder
  • Beräkningsexempel på hur lönsamheten i dessa energiåtgärder kan beräknas och bedömas, för något eller några relevanta typhus.
  • Förslag på hur åtgärden kan förklaras/motiveras för bostadsrättsföreningsmedlemmar eller hyresgäster.

Uppgifterna sammanfattas i en enkel vägledning för målgruppen med syfte att underlätta förståelse för vad olika åtgärder kan kosta och hur de kan tänka kring lönsamhet.

Resultat

Vägledningen innehåller exempelpriser på åtgärder, där WSP:s kalkylavdelning har bidragit. Tre räkneexempel har utförts med både förenklade metoder och BeBos Lönsamhetskalkyl.

Enkla metoder för att bedöma lönsamhet kan ibland vara missvisande, särskilt vid långa kalkylperioder. Det är viktigt att göra en ordentlig bedömning som tar hänsyn till livslängd och ränta, även om den är baserad på antaganden. En rekommendation är att använda BeBos Lönsamhetskalkyl och ta fram tillräckligt med information för att kunna testa olika scenarier. Verktygets resultat kan användas vid kommunikation med utförare eller leverantörer för att illustrera åtgärdens beräknade lönsamhet.


Färdigställd rapport

Publicerad
Senast uppdaterad