Projektbenämning

Taxonomin – uppföljning av tillämpning och harmonisering av tolkningar

Ansvarig

Ola Larsson, WSP

Projekttid

2023

Fördjupningsområde

Lönsamhet

Bakgrund

I förstudien Tolkningar och möjligheter med EU taxonomin - ur ett fastighetsägarperspektiv identifierades flera områden som behöver fortsatt bevakning under 2023.

Tanken med taxonomin är att branschen själva ska ansvara för implementeringen. För detta behövs någon form av branschöverskridande diskussioner mellan beställarnätverken, branschorganisationerna, FAR (branschorganisation inom redovisning, revision och rådgivning) och Bankföreningen för att erhålla samsyn om hur tolkningar och redovisning ska hanteras. Det behövs även en uppföljning av hur företagen hanterat taxonomin i syfte att kartlägga skillnader i faktiska tolkningar. Detta för att säkerställa att taxonomin får en rättvis implementering.

I det nya energieffektiviseringsdirektivet, EED, kommer krav ställas på medlemsländerna att främja grön finansiering. Det gör det troligt att taxonomiförordningen kan bli ett verktyg i implementeringen av EED.

Syfte och mål

Målet med förstudien är att underlätta för olika aktörer att implementera taxonomin. Förstudien ska även bidra till att avgöra vilket stödmaterial som behövs för en rättvis implementering hos både de företag som idag omfattas av taxonomin och de som kommer omfattas längre fram.

Genomförande

Förstudien kommer att genomföras i samverkan mellan nätverken Belok, Bebo och Lågan. Arbetet med förstudien delas upp i delarna nedan.

 • Seminarium
  • Som inledning på förstudien anordnas ett seminarium med syftet att identifiera vilka oklarheter som finns kvar och vilket stödmaterial som behövs utifrån den rapportering som genomförts för verksamhetsåret 2022.
 • Omvärldsbevakning
  • Bevakning av eventuella ändringar och tillägg som görs till regelverket samt följa hur olika aktörer förhåller sig till taxonomin och bevaka hur taxonomin implementeras i andra länder.
 • Genomgång av redovisning
  • Intervjuer med fastighetsägare, entreprenörer och installatörer för att följa upp hur de redovisat taxonomiuppfyllnad (linjering) för 2022.
 • Dialogmöten
  • Utifrån det som identifierats och analyserats i punkterna ovan genomförs upp till fyra dialogmöten med olika branschaktörer med syftet är att försöka samordna hur taxonomin ska tolkas och hur linjeringen ska redovisas.

Färdigställd rapport

Publicerad
Senast uppdaterad