Projektbenämning

Metoder och verktyg för innovativ upphandling i klimatkloka BRFer och mindre fastighetsägare av flerbostadshus

Ansvarig

Margot Bratt, WSP

Lotta Bångens, Energieffektiviseringsföretagen, Eneff

Projekttid

2023-03-15 tom 2023-12-31

Fördjupningsområde

BRF och små fastighetsbolag

Bakgrund

Vid ökade energipriser blir det mer lönsamt för fastighetsägare att genomföra energieffektiviseringsåtgärder. Kassaflödet förbättras så att avsättningar till underhåll och renovering kan öka. Här finns stora möjligheter för BRF:er och mindre fastighetsägare av flerbostadshus att minska sina kostnader för energi. Ett exempel är 33 bostadsrättsföreningar som upphandlade tjänsten Teknisk förvaltning energi under 2021. Den innebär att de bland annat får hjälp med att energioptimera värme- och ventilationssystemen i sina byggnader. Uppföljning visar att den totala genomsnittliga energianvändningen i föreningarna har minskat med 12 procent mellan 2021-2022. Om alla Sveriges bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare skulle minska sin energianvändning på motsvarande sätt minskar landets totala energianvändning med 6,7 TWh per år.

I samband med att energikostnaderna steg under 2021 till 2022 ökade intresset hos målgruppen att minska dem. Bland annat önskade fler BRF:er få kommunal energirådgivning jämfört med tidigare år, för att få kunskap om läge för sin nuvarande energianvändning och hur deras förening kan gå vidare med olika energiåtgärder. Dock finns ett stort antal föreningar och mindre fastighetsägare som inte varit i kontakt med energirådgivare eller som känner till de metoder och verktyg som finns framtagna för att underlätta energieffektiviseringsarbetet.

Syfte och mål

Syftet med förstudien är att undersöka:

 • Förutsättningarna för hur befintliga verktyg och metoder som tagits fram inom bland annat BeBo, kan användas för att öka takten i energieffektiviseringstakten hos brf:er och mindre fastighetsägare. En analys över behov av kompletterande aktiviteter kommer att göras.
 • Hur metoder och verktyg används av kommunala energi- och klimatrådgivare vid rådgivning till målgruppen
 • Vilka energitjänsten som tekniska förvaltare och installatörer tillhandahåller till målgruppen och hur frekvent de köps in av målgruppen
 • Hur dagens och kommande styrmedel via EU påverkar målgruppen

Målet är att resultatet ska kunna utgöra del av underlag för genomförande av ett större projekt.

Genomförande

Projektet utgår från de behov som finns hos brf:er/mindre fastighetsägare vid energieffektivisering och som identifierats i tidigare projekt [1].

Enkäter:

Enkätundersökningar kommer genomföras för att få information om:

 • Hur landets energi- och klimatrådgivare använder framtagna metoder och verktyg i sin rådgivning hos målgruppen samt om målgruppen anser att verktyg och metoder är till hjälp när de ska genomföra energiåtgärder
 • Till tekniska förvaltare och installatörer om de tillhandahåller energitjänster för målgruppen och hur frekvent de köps av målgruppen

Workshop

En workshop kommer genomföras för att diskutera behov och inriktning för metoder och verktyg, samt hur kommande EU-krav kan komma att påverka energiarbetet.

De initiativ, projekt samt styrmedel som ingår i förstudien är:

 • Mall för underhållsplan: https://www.bebostad.se/verktyg/underhaalls-och-energiplan
 • Beräkningsprogram, Stockholms Stad: Ett beräkningsprogram testas nu av landets energi- och klimatrådgivare. Beräkningen görs med data i energideklarationen samt driftdata från undercentral/fjärrvärme och för ventilation. Energibesparing för åtgärder beräknas med hjälp av värden från resultat/förstudier som genomförts exempelvis inom BeBo. Resultatet visas som besparing i kWh och procent. Verktyget genererar en rapport som skickas till bostadsrättsföreningen.
 • Avtal för Teknisk förvaltning energi (Energioptimering): Aff-forum.
 • Kvarteret klimatspararna: Tjänsten hjälper BRF:er att genomföra gemensam upphandling vilket gör processen enklare och billigare. Genom välformulerade, högt ställda krav på leverantörer levereras bra kvalitet på produkter och installationer samtidigt som det minskar framtida energi- och underhållsbehov. Krav enligt Eneffs auktorisation kan användas för att få lämna anbud och möjliggör en bättre kontroll av marknaden. För närvarande pågår en upphandling av energieffektiva tvättstugor, Kvarteret Klimatspararna.
 • Klimatknuffen: Verktyget bidrar till att skapa dialog mellan BRF:er. Det utgår från en karta där föreningarna kan registrera sina fastigheter samt skriva in genomförda energiåtgärder, vilka installatörer och entreprenörer de har anlitat. Det är anpassat efter privatpersoner som på ett enkelt sätt ska kunna se hur den egna föreningen kan gå vidare med sitt effektiviseringsarbete och med hjälp av vem. https://klimatknuffen.se/
 • Krav på individuell mätning och debitering: Det innebär att boende i ett befintligt flerbostadshus betalar för sin egen energianvändning som t.ex. värme och varmvatten. Kravet gäller enbart om inte andra energibesparande åtgärder genomförs så att energianvändningen kommer under gällande gränsvärde (200 kWh/kvm,år).
 • EU-taxonomin: Ett ramverk för hållbara finanser som består av gemensamma kriterier för att klassificera vilka ekonomiska aktiviteter som är miljömässigt hållbara och som utgör underlag för tex bankers räntenivå vid beviljande av lån. Syftet är att öka transparens och jämförbarhet mellan olika investeringar.
 • Krav på minimiprestanda för energi vid uthyrning av befintliga flerbostadshus, MEPS: För att nå EU:s gemensamma klimatmål om 55 procent utsläppsminskning till 2030 diskuteras möjligheten att införa ett obligatoriskt krav på miniminivåer för energiprestanda i befintliga byggnader, MEPS. Diskussion pågår om möjligheten att införa MEPS i hela EU.
 • Nätverk för målgruppen som samordnas av landets energi- och klimatrådgivning: EKR är en viktig aktör för att få igång energiarbete i målgruppen. Några kommuner driver nätverk för målgruppen där de får information om energiåtgärder samt kan dela erfarenhet med andra i motsvarande situation.

[1] Bebo- processen, Bebo (genomförande av projekt), Teknisk förvaltning energi, Klimatspararna, Klimatknuffen

Resultat

Vi ser två metoder för att öka energieffektiviseringen hos brf:er/fastighetsägare: att väcka intresse och inkludera energieffektivisering i de tjänster de köper. EU:s revidering av Byggnadsdirektivet kan påverka kampanjens innehåll. Arbetspaket för kampanjen inkluderar kommunikation, upphandling, utbildning, tjänsteutveckling och samverkan. Genomförandet planeras i två steg: innehållsutveckling och genomförande under Q1 2024 till Q2 2025.


Färdigställd rapport

Publicerad
Senast uppdaterad