Projektbenämning

Elektroniska termostater i flerbostadshus

Ansvarig

Victoria Edenhofer, CIT Renergy

Projekttid

2023-11-01 t.o.m. 2023-12-31

Fördjupningsområde

Installationer

Bakgrund

I Bebo-förstudien Behovsanpassad värmereglering - En förstudie om nyttan och erfarenheter fastslogs att förbättrad central värmereglering generellt leder till lägre energibehov i normal- och övertempererade flerbostadshus. Där framgår även att det trots förbättrad central värmereglering generellt finns fortsatt ganska goda temperaturmarginaler nedåt. Detta p.g.a. att central värmereglering inte fullt ut kan hantera till de enskilda rummens behov. Lokal värmereglering med termostater har därmed en viktig roll. Men traditionella självverkande termostater är tröga, inte så exakta och något av färskvaror som inte sällan fastnar, vilket gör att deras bidrag till värmeregleringen är begränsad och inte helt pålitlig.

Idag finns elektroniska termostater främst i villor och lokalbyggnader. För flerbostadshus, där batterilösningar inte är aktuella och komfortkyla inte finns, är marknaden inte lika tydlig. Det finns dock behov av förbättrad lokal värmereglering också i flerbostadshus.

Syfte och mål

Syftet med förstudien är att genomlysa vilka behov som finns hos fastighetsägare gällande elektroniska termostater i flerbostadshus. Projektet syftar även till att ta fram en produktöversikt av vad som finns på marknaden idag kring elektroniska termostater och få en bild av möjligheterna med dessa genom intervjuer med leverantörer.

Genomförande

Förstudien delas upp i följande moment:

Del 1 – Produktöversikt. En översyn av vilka elektroniska termostater och leverantörer som finns på marknaden idag.

Del 2 – Litteraturstudie. Resultat från tidigare studier kring elektroniska termostater sammanställs.

Del 3 – Intervjuer med fastighetsägare. Några fastighetsägare inom Bebo kontaktas. Detta för att ta del av eventuella erfarenheter av elektroniska termostater och utvecklingsbehov för att använda elektroniska termostater i flerbostadshus.

Del 4 – Intervjuer med leverantörer. Identifierade leverantörer (Del 1) kontaktas för att få en uppfattning om vilka elektroniska termostater som finns på marknaden idag samt deras möjligheter och begränsningar när det gäller användning i flerbostadshus.

Del 5 – Sammanställning av resultat och rapportskrivning.

Resultat

Det finns intresse för elektroniska termostater i flerbostadshus för bättre värmereglering. Även om elektroniska termostater funnits på marknaden ganska länge, saknas det produkter anpassade för flerbostadshus. För att anpassa dem för flerbostadshus behöver de skydd mot ingrepp, långa batteritider, driftsäker kommunikation, med mera. Men för att konkretisera inför en ev. produktanpassning önskas ett forum för dialog mellan fastighetsägare och leverantörer. I samråd med de tillfrågade föreslogs därför en workshop på temat i början av 2024.

En möjlig fortsättning därefter kan vara en tekniktävling, eller någon form av tester för att stimulera och skynda på utveckling av elektroniska termostater för flerbostadshus. Leverantörerna påpekar behovet av god framförhållning. Det behövs alltså god tid från det att önskemål om utveckling fastslås till att det kan finnas en produkt redo för en tekniktävling.


Färdigställd rapport

Publicerad
Senast uppdaterad