Syfte

Syftet med denna förstudie är främst att bedöma på vilket sätt Energimyndighetens behovsägarnätverk, Belok och BeBo, skulle kunna bidra till utvecklingen av en föreslagen gemensam branschstandard. Förstudien ska därigenom bidra till att en branschstandard på sikt ska komma till stånd och att Energimyndighetens behovsägarnätverk finns med som drivande aktörer. Förstudien diskuterar och ger förslag på:

  • Hur det pågående initiala arbetet som utförts kan lyftas över till en bred neutral arbetsgrupp som tar arbetet i hamn.
  • Hur den nya arbetsgruppen bör utformas.
  • Hur det fortsatta arbetet skulle kunna finansieras.
  • Lämplig huvudman för en framtida branschstandard.

Genomförande

Arbetet har skett i dialog med en referensgrupp bestående av representanter från Castellum, som lett det initiala arbetet som genomförts, samt Akademiska hus och Vasakronan.

Resultat

Det fortsatta arbetet med framtagandet av en branschstandard ska utgå ifrån tidigare genomfört arbete, men med en öppen inställning att initialt föreslagna vägar kan behöva utvecklas i någon riktning. I bakgrundsmaterialet finns behov beskrivna och förslag har arbetats fram med olika grad av färdigställande.

Innan det faktiskt arbetet med framtagande av en branschstandard påbörjas ses ett behov av att i dialog med representanter för berörda aktörsgrupper formulera och förankra behov, samt bestämma inriktningar och mål för arbetet. Detta görs förslagsvis i en fördjupad förstudie inom Belok och eventuellt BeBo.

Färdigställd rapport

Publicerad
Senast uppdaterad