Projektbenämning Energiuppföljningsmetoder och verktyg i flerbostadshus – Förstudie
Ansvarig Peter Karlsson & Kristin Vanky, Aktea
Projekttid 2019

Bakgrund

Den tekniska utveckling som pågår öppnar för nya lönsamma möjligheter och tekniska lösningar. Mängden tillgänglig information om energianvändning på både övergripande nivå och delsystemnivå blir mycket större och det kan nyttjas för att fatta korrekta beslut om åtgärder. Samtidigt är risken att fastighetsföretag blir vilsna i all data och att kostnaden för att hantera den stora informationsmängden blir för hög. Därför behövs det tydliga metoder, nyckeltal och verktyg, som är målgruppsanpassade (fastighetsförvaltare, drifttekniker, energistrateger, m. fl.). Ibland kan en mindre men mer robust och lättförståelig datamängd göra mer nytta än mycket och ostrukturerad data.

Vid diskussion om energiuppföljning har fokus under en lång tid främst legat på mängd energi (kWh), inte på effekt (kW). Redan idag har effektfrågan, både för el och fjärrvärme, fått en större uppmärksamhet, och de kommande åren kommer den att bli avgörande för fastighetsbestånd och för energisystem.

Syfte och mål

Förstudien ska öka kunskapen om energi- och effektuppföljningsmetoder och -verktyg hos såväl BeBos medlemmar som andra fastighetsägare, vilket i sin tur kommer att underlätta för identifiering av enskilda fastigheter och fastighetsområden med energieffektivisering- och kostnadsbesparingspotential.

Syftet med förstudien är också att förtydliga olika energi- och effektuppföljningssystems användningsområden, samt möjliga integrationsmöjligheter systemen emellan.

Resultat

Förstudiens rapport innehåller sammanställning av litteraturstudie och kartläggning som gjorts inom området energiuppföljningssystem. Denna är sammanflätad med lärdomar från intervjuer som genomförts med fastighetsägarrepresentanter och leverantörer av energiuppföljningssystem. De områden som behandlas i rapporten är:

  • Syften med energi- och effektuppföljning
  • Lagar och regelverk gällande energi- och effektuppföljning
  • Verktyg och tjänster för energi- och effektuppföljning
  • Mätning och insamling av data inför uppföljning
  • Metoder för energi- och effektuppföljning
  • Presentation av energi- och effektuppföljning
  • Fastighetsägares syn på sina verktyg och vilken utveckling som behövs
  • Upphandling av energi- och effektuppföljningsverktyg

En slutsats som dras i rapporten är att energiuppföljningsverktyg ofta underlättar och effektiviserar energiuppföljningsarbetet, speciellt för större fastighetsägare, dock kräver systemen ofta mycket administration.


Färdigställd rapport


Kontaktperson Bebo
Publicerad
Senast uppdaterad