Projektbenämning Lagring och styrning av solcellsanläggningar och batterier, Familjebostäder
Ansvarig Jens Penttilä, WSP
Projekttid 2018-2019
Fördjupningsområde

Solenergi

Effekthantering

Bakgrund

Under 2016 genomfördes en BeBo-förstudie gällande metoder och lösningar för att matcha solelproduktion och elanvändning. För energilagring i batterisystem visar teoretiska beräkningar att egenanvändningen kan ökas med 7% för det studerade fallstudieobjektet i förstudien. Vidare kunde det konstateras att användandet av lagrad energi för kapning av effekttoppar är den ekonomiskt sett mest lönsamma aspekten med energilagring, snarare än att använda lagret för att flytta energi mellan olika timmar.

I denna förstudie har batterilager som körs tillsammans med solcellsanläggning utvärderats vidare på ett batterilager om installerats till en befintlig solcellsanläggning tillhörande Familjebostäder.

Syfte och mål

Målet med förstudien var att utvärdera ett batterilagers prestanda under olika driftfall, möjligheter till ökad egenanvändning samt effektreducering av eluttaget.

Resultat

Projektets övergripande resultat för den studerade byggnaden med aktuellt batterilager är att tekniken är omogen och behöver kvalitetssäkras för att användas i stor omfattning.

Effektreducering ger störst lönsamhet av de två prövade driftfallen (effektreducering och energiförflyttning). Effektreducering kräver särskild styrning som bör användas med ett sommardriftfall och ett vinterdriftfall för att fungera bra. Effektreducering kunde ske med ca 10 kW. Energiförflyttning i tid fungerar bäst vid urladdning med jämn och låg effekt för att förlusterna från batterilagret ska hållas låga. Överproduktion av solel över året kunde minskas från ca 5% till 2% med batterilagret.

För både batterilagrets möjligheter till ökad egenanvändning av solel samt reducering av effektuttaget från elnätet är batteriförlusternas storlek vid laddning och urladdning centrala. Det finns ett samband mellan batteriförluster, effektuttag och batterilagrets aktuella energinivå. I just detta projekt har ett batterilager införskaffats till en byggnad i Svedmyra med förväntningen att det skulle vara en väl utprovad fungerande produkt – men så blev inte utfallet i denna utvärdering.


Färdigställd rapport

Resultatet ett år in i projektet presenterades på BeBo:s resultatkonferens den 14:e november 2018. Se presentationen från resultatkonferensen nedan.


Publicerad
Senast uppdaterad