Projektbenämning Utveckling av helhetslösningar för solel i bebyggelsen
Ansvarig

christer@eksta.se

charlotta.winkler@wsp.com

Projekttid 2016-2019
Fördjupningsområde

Solenergi

Smarta stadsdelar och Energigemenskaper

Bakgrund

Projektet grundar sig i att utifrån dagens svenska lagstiftning och elmarknad har den egenanvända solelen, som ersätter köpt el, ett större värde än den solel som säljs till elnätet.

Eksta har ett långt förflutet inom installationer av solvärme- och solelsystem. Av samma anledning som man vill flytta på egenproducerad solvärme mellan solfångare och byggnaders värmetappvarmvattenbehov finns det även energitekniska och ekonomiska fördelar att dela på egenproducerad solel. Vid Humlevägen har förskolan, äldreboendet och gruppboendet alla sedan tidigare befintliga solcellsanläggningar, som är installerade efter befintlig takyta och som producerar mer el än vad behövs i byggnaden.

Syfte och mål

Projektets mål har varit att utvärdera hur ett mikronät kan bidra till ökad egenanvändning av solel genom att överföra solel mellan byggnader med hjälp av utvärdering av egenanvändning och solelsproduktion för två case. 1. Befintligt mikronät installerat mellan fyra nybyggda hus, 2. Teoretisk utvidgning av nät till fyra närliggande byggnader.

Egenanvänd solel, överproduktion samt elanvändning per månad för flerbostadshusen i ett enskilt respektive mikronät baserat på tolv månaders mätvärden

Mikronät som sammankopplar de nya byggnaderna med de befintliga

Utvärdering av hela områdets teoretiska potential för ökad egenanvändning av solel baserades på alla byggnaders elanvändning samt solelproduktion. Det teoretiska mikronätets bidrag till ökad egenanvändning av solel beräknades till 28 000 kWh/år vilket motsvarar att 32 procentenheter mer solel används direkt i området istället för att matas in till elnätet.

Egenanvänd solel, överproduktion samt elanvändning per månad för hela demonstrationsområdet i ett enskilt respektive fiktivt mikronätsystem

Resultat

Överföring av solel mellan byggnader med hjälp av ett mikronät bidrar till ökad egenanvändning av solel och kan därmed bidra till att maximera lönsamheten för den producerade solelen. Detta i sin tur skulle ge incitament för fastighetsägare att bygga större solcellsanläggningar än enbart för användning av solel inom byggnaden. I dagsläget är Nätkoncessionslagen liksom regler kring energiskatt största hindren för en stark utbyggnation av solcellsanläggningar i Sverige. En utredning kring Nätkoncessionen och reglerna för icke-koncessionspliktiga nät har genomförts och resultaten presenterades i juni 2019.


Färdigställd rapport

Under projektets genomförande har seminarium och studiebesök spridit resultaten. Länkar till presentationerna finns nedan.

Delar av projektet utfördes under 2017/2018 i samarbete med LTH, där ett examensarbete skrivet av Manuela Stierna ägnades åt utredningen. Läs hela examensarbetet här.

Projektresultatet har bidragit med inspel till den statliga utredningen kring regelverket för nätkoncessionsutredningen. Utredningen resulterade i ett nytt förslag av nätkoncessionslagen, som redovisades i juni 2019 och som föreslår förenklingar för överföring av förnybar lokalproducerad el mellan byggnader. Förändringen i nätkoncessionslagen skulle kunna möjliggöra mer lönsam solelproduktion. Om lagförslagen godtas som förväntat januari 2021 förväntas fler lokala energisamhällen byggas i Sverige. Läs mer här.


Publicerad
Senast uppdaterad