Frågorna redovisas i omvänd kronologisk ordning (senaste besvarade frågan överst).

Fråga nr 19 (Besvarad 2022-11-02)
”Kompletterande information i form av presentation och/eller rapport som visar på tävlingsbidragets funktionalitet, värde och potential. Vad är det för funktionalitet och värde ni vill se? Ska det vara en genomgång av hur vi uppfyller kraven eller enbart generellt för systemet, och vad ska i sådana fall bör redovisas?"

Fokus här ligger på att beskriva vilka funktioner som har utvecklas som inte fanns innan tävlingen lanserades, dvs beskriva vad som är ”nytt”.

Fråga nr 18 (Besvarad 2022-11-02)
”Kundanpassad presentation att publicera på hemsidan. Avser detta en powerpointpresentation eller video? Och hur skiljer sig innehållet i denna presentation jämfört med fråga nr 19?"

Den presentationen är avsedd som marknadsföringsmaterial som offentliggörs på tekniktävlingens hemsida. Ni bestämmer innehåll inriktning. I första hand en powerpoint/pdf som kan länka till videos eller annat material som ni har på egen hemsida.

Fråga nr 17 (Besvarad 2022-11-02)
”Demopresentation, varje leverantör har ca 2-3 timmar för att visa hur verktyget fungerar samt att svara på frågor från referensgruppen. Vad av hela systemet och vilka av kraven ska visas här?"

Fokus på att visa hur börkraven och ”innovationsmöjligheter” uppfylls (skallkraven har redan granskats då, men ni får även lyfta upp dessa om ni tycker är relevanta).

Fråga nr 16 (Besvarad 2022-11-02)
”Programvarans utvecklingsmöjligheter, beskrivning och motivering av eventuella funktioner som kan komma att finnas eller utvecklas inom en överskådlig framtid. Kommer det vi presenterar här visas för de andra tävlande leverantörerna?"

Utvecklingsinriktning eller tänkt ”road-map” för framtiden kommer att presenteras till referensgruppen. Varje leverantör bestämmer om den delen ska offentliggöras eller inte, men annars håller vi det inom referensgruppen.

Fråga nr 15 (Besvarad 2022-11-02)
[krav nr 18] ”Följdfråga, Vi önskar ett förtydligande angående programfunktionalitet som avser uppföljning mot myndighet/BBR. Nyckeltal som ska stämma överens mot myndigheterna (Atemp) ligger inte inom området för krav 18? Eftersom primärenergital i realtid och jämförelser mot Fastighetsägarnas Alfa-tal inte kan gälla utanför just den användningen av yta. Vid funktioner för primärenergital och för att jämföra dessa mot myndighetskrav / fastighetsägarnas gränsvärden osv kan vi inte låta användaren själv välja yta för jämförelsen blir felaktig."

För att nyckeltal EPpet ska stämma men myndigheternas regelverk (beräkning av EPpet) ska endast Atemp användas. Hur programvaran hanterar det rent praktiskt kan variera: programmet skulle kunna flagga att EPpet gäller bara om Atemp väljs som referensyta till exempel, eller ”tvinga” användaren att välja Atemp som referensyta om man vill se en rapportvy med EPpet.
Alltså det ska finna möjlighet att se EPpet (om Atemp har angets) men även visa fastighetenes energiprestanda (kWh/m2) med andra referensytor (BOA, Loa, egen skapade)

Fråga nr 14 (Besvarad 2022-10-31)
[krav nr 37] ”Programvaran bör lätt kunna vissa av användaren avgiven energiklass för beståndets olika byggnader samt vilka fastigheter som klassas som hållbara enligt EUs taxonomi. Kan ni förtydliga vad som menas med hållbara enligt taxonomin? Vilket mätetal menar ni?"

Egentligen är det primärenergi i realtid vi söker. Gränserna för vad som är hållbart enl taxonomin kommer att ändras.
Det vi behöver är alltså realtids EPpet. Se mer info fastighetsagarna.se

Fråga nr 13 (Besvarad 2022-10-24)
[krav nr 22] ”Programvaran skall kunna beräkna byggnadens uppmät specifika energi användning (kWh/m2). Användaren ska kunna markera vilka mätare som inkluderas respektive exkluderas i den beräkningen. Ska frågan tolkas ordagrant eller är det ok att man har ett annat tänk och lösning som ger samma värde?"

Om funktionen är den samma är det okej. Det ska gå att exkludera ex. hyresgästel eller liknande. Det viktigaste är att det beräknade värdet av specifikenergianvändning och beräkning är transparent och att det finns en viss flexibilitet att välja mätare som är med i beräkningen.

Fråga nr 12 (Besvarad 2022-10-24)
[krav nr 48] ”Effektsignatur bör kunna ha ett utomhustemperaturfilter, dvs valfria utomhustemperaturer
Fråga: Vad är valfri utomhustemperatur?"

Förtydligande, valfri ska vara ”valbar” och syftar till att kunna ta fram en effektsignatur inom ett valbart temperaturspann.

Fråga nr 11 (Besvarad 2022-10-24)
[krav nr 51] ”En fiktiv effektsignatur-målkurva bör kunna läggas in manuellt och kunna jämföras med den uppmäta effektsignaturen. Är det en effektsignatur för en byggnad eller anläggning?"

Den ska kunna tas fram för både byggnad eller anläggning beroende på vilka mätpunkter man har.
Ex. man gör en energieffektivisering som förväntas ge en ny ”bättre” effektsignatur som man vill kunna följa upp.

Fråga nr 10 (Besvarad 2022-10-24)
[krav nr 82] ”Programvaran bör kunna läsa in klimatfiler
Fråga: Vad för typ av klimatfiler?"

Det finns flera leverantörer av klimatdata som består av olika parametrar så som vind, fukt, solinstrålning, temperaturer. Det är fördelaktigt att kunna hantera flera olika leverantörer.
Ex. på leverantör av klimatdata SMHI.

Fråga nr 9 (Besvarad 2022-10-24)
[krav nr 85] ”Virtuella mätare skall kunna skapas i trädstrukturen på ett lätt sätt och dessa ska vara transparenta, dvs att beräkningarna ska lätt kunna följas upp. Vad menas med att beräkningarna lätt ska kunna följas upp?"

Om t.ex. en virtuell mätare är en funktion av flera andra mätare ska sambandet vara lätt att se och följa.

Fråga nr 8 (Besvarad 2022-10-24)
[krav nr 87] ”Virtuella mätare skall kunna skapas i trädstrukturen på ett lätt sätt och dessa ska vara transparenta, dvs att beräkningarna ska lätt kunna följas upp. Vad menas med att beräkningarna lätt ska kunna följas upp?"

Export av mätdata så som den levererats in i energiuppföljningssystemet. Utöver rådata allt som presenteras i programvaran. Ex. aggregationer, beräknade nyckeltal, beräknade virtuella mätare och normalårs- och normaliserad data.

Fråga nr 7 (Besvarad 2022-10-20)
[krav nr 50] ”Energi för varmvattenberedning bör kunna filtreras bort i effektsignaturen”. Är detta tänkt att vara upptaggad, beräknad eller antagen varmvattendata, eller spelar metoden ingen roll?

Uppmät energi för varmvattenberedning.

Fråga nr 6 (Besvarad 2022-10-20)
[krav nr 39] ”Programvaran bör ha en färdig mall/rapport för energideklaration, som underlättar rapportering till Boverket. Stöd för normalkorrigering enligt BEN bör finnas”. Är ambitionsnivån att upprätta en energideklaration, eller är det den data som förväntas ingå som underlag till en energideklaration efter korrigeringar?

Ambitionen är att skapa et underlag med så mycket information som möjligt om fastighetens energianvändning av det som Boverket kräver för rapportering av en energideklaration. Att ha en funktion för automatisk korrigering av energianvändning vid normalt brukande (Boverkets BEN) blir en plus.

Fråga nr 5 (Besvarad 2022-10-20)
[krav nr 36] Programvaran bör erbjuda möjlighet att kunna skapa och spara egna rapportmallar för uppföljning av miljöcertifieringskrav eller egna energimål. Vad menas med "rapportmallar"? Är detta någon typ av extern rapport, t.ex. PDF-rapport?

En rapportmall består av information och mätdata på en viss nivå av trädstrukturen som kan filtreras utifrån olika kriterier (tid, fastighetens egenskaper,…). Rapportmallen bör kunna sparas så att den inte behöver utformas på nytt varje gång.I detta fall syftar rapportmallen att presentera och följa upp information som olika miljöcertifieringar eller interna energimål kräver.

Fråga nr 4 (Besvarad 2022-10-20)
[krav nr 35] ”… återvunnen energi…”. Är detta baserat på en mätare eller på en beräkning?

Baserat på mätare.

Fråga nr 3 (Besvarad 2022-10-20)
[krav nr 44] ”…lagrad energi…”, är detta baserat på en mätare eller på en beräkning?

Baserat på mätare.

Fråga nr 2 (Besvarad 2022-10-20)
[krav nr 33] ”Benchmarkingsfunktioner för att kunna jämföra en byggnad med andra byggnader av samma klass [ ersätts med ”typ”], både inom det egna beståndet men även externa, bör finnas”. Räknas Ranking av hela beståndet eller en viss grupp som benchmark? . Vad avser klass?

Syftet är att kunna jämföra energianvändning av byggnader som har likadana förutsättningar (typ av byggnad, storlek, typ av värmesystem, byggnadsår,…). Dessa referens-byggnader kan vara inom det egna beståndet eller externa (som ägs av andra fastighetsägare).

Fråga nr 1 (Besvarad 2022-10-03)
När får man svar på en ställd fråga?

Listan på hemsidan uppdateras fortlöpande med nya frågor och svar. Eftersom svaren kan behöva förankras hos flera tekniska experter, får man räkna med att det kan ta nån vecka innan man får svar.

Skicka din fråga per mail till jens.penttila@wsp.com och märk ditt mail med Ärende: Fråga tekniktävling.

Publicerad
Senast uppdaterad