Projektbenämning Teknikupphandling inom likströmsområdet - Förstudie
Ansvarig Emma Karlsson, WSP
Projekttid 2018
Fördjupningsområde Solenergi

Bakgrund

Denna förstudie grundar sig i BeBo-förstudien Solceller och likström – Förstudie om likströmsinstallationer i flerbostadshus i kombination med solcellsanläggning, som genomfördes 2017. Förstudien visade att det saknas utbud på applikationer samt teknik som drivs på likström och föreslog därför en teknikupphandling inom likströmsområdet.

All solel producerar likström vilket i sin tur omvandlas till växelström då den kopplas in till byggnadens elanvändning. Omvandlingsförlusterna för hela systemet från likström till växelström motsvarar 2% till 20% av solelproduktionen. En effektivisering av solelproduktionen genom att använda interna likströmsnät samt likströmsapplikationer skulle därför teoretisk bidra till att öka egenanvändning av solel och därmed öka solcellsinvesteringens lönsamhet.

Syfte och mål

Förstudien har undersökt marknadens intresse av en teknikupphandling av likströmsteknik, med fokus på applikationer anpassade för likströmsdrift. Målet var att komplettera analysen av befintliga produkter för likström i bostadsbebyggelse, vilken utveckling som önskas av denna teknik samt vilka fastighetsägare som har intresse att delta i en beställargrupp i en eventuell Teknikupphandling.

Resultat

Förstudien visade på en trend av ökat intresse kring likströmsapplikationer kopplat till solel, dock begränsad av hinder kring teknikutveckling, marknaden och regelverk. Fem aktörer svarade att de var intresserade av att delta i en eventuell teknikupphandling kring likströmsapplikationer kopplat till solel. Likströmsapplikationerna som visade ha störst acceptans och behov av en teknikupphandling var laddstolpar samt applikationer kopplat till fastighetsel såsom ventilation, LED-belysning och Hiss.

Till följd av behov av kompetensökning för att genomföra en teknikupphandling inom likströmsområdet samt svårigheter att kvantifiera hur stor den potentiella inköpsvolymen för de efterfrågade lösningarna är kommer inte en teknikupphandling genomföras i detta skede. Istället kommer frågan utredas vidare med t.ex. ett teknikutvecklingsprojekt tillsammans med BeBo, Belok, Energimyndigheten och andra intresserade aktörer. Ta del av den slutgiltiga rapporten nedan.


Färdigställd rapport

Relaterad information

Läs även om medlemsföretaget Eksta Bostads ABs projekt Utveckling av helhetslösning för solel i bebyggelsen, samt om andra projekt inom Fördjupningsområde Solenergi.


Publicerad
Senast uppdaterad