Projektbenämning Tillgodoräkna solel i BBR med NNE-krav för flerbostadshus och småhus - Förstudie
Ansvarig Mikaela Tarnawski, WSP
Projekttid Förstudie 2018

Bakgrund

Enligt BBR 25 räknas energi genererad av solceller placerade på byggnaden eller på dess tomt och som används till byggnadens uppvärmning, komfortkyla, varmvatten och fastighetsenergi inte med i byggnadens energianvändning. Generering och egenanvändning av solel kan därmed användas för att minska byggnadens behov av köpt energi och gör det enklare att nå energikravet. Det är därför av stor vikt att tillgodoräknandet sker på ett korrekt sätt och att alla som utför beräkningen räknar på samma sätt. Den här förstudien utreder bland annat när solel får tillgodoräknas, hur mycket solel som får tillgodoräknas samt tillvägagångssätt för att beräkna och verifiera detta.

Syfte och mål

Syftet med förstudien är att ta reda på om behov av förtydliganden finns samt vilka krav som ställs på beräkningsprogram såväl som på kunskapsnivå hos personer som utför beräkningar kring tillgodoräkning av solel. Vidare är syftet och målet att klargöra tillvägagångssätt för tillgodoräknande av solel och därmed tydliggöra nyttan av egenanvändning av solenergi.

Resultat

Fallexemplen visar att månadsvis jämförelse av elbehov och generering av solel inte ger ett korrekt resultat av hur mycket solel som kan tillgodoräknas. För att få ett resultat så nära verkligheten som möjligt bör beräkning av tillgodoräknad solel ske på timsbasis.

Att utföra beräkning av tillgodogjord solel innebär att använt beräkningsprogram behöver ta hänsyn till ett flertal parametrar för att beräkningen ska bli korrekt. Personen som utför beräkningen behöver ha kunskap om dessa parametrar för att kunna applicera korrekt indata. Vid verifieringen kommer det i elvärmda flerbostadshus, flerbostadshus med gemensamhetsabonnemang samt i småhus att behövas separat mätning av genererad solel för att tillgodoräknandet ska kunna verifieras korrekt.

Resultatet av denna förstudie visar att det finns behov av förtydliganden gällande upplösning av beräkningsresultat samt riktlinjer och rekommendationer kring vad en ”tillräckligt bra analys” innebär. Vidare dras slutsatsen att vägledning kring hur tillgodoräknandet bör utföras och vilka eventuella förenklingar som kan göras skulle vara värdefullt för att säkerställa att tillgodoräknandet av genererad solel beräknas på samma sätt.

Förstudierapporten innehåller även rekommendationer om och diskussion kring hur frågan bör utredas vidare.


Färdigställd rapport

Förstudien presenterades på Svensk Solenergis träff för elbolag, i Varberg den 24:e oktober 2017. Se presentation nedan.

Tilläggsutredning efter förstudien ”Tillgodoräkna solel i BBR 25”

Syftet med tilläggsförstuiden (2018_03) är att i branschen förankra och diskutera de behov som framkommit i den avslutade förstudien ”Tillgodoräkna solel i BBR25” för att gemensamt ta fram uppslag för fortsatt arbete. Förstudien kommer att resultera i uppslag för arbetssätt med mål att komma fram till rekommendationer och förenklingar. En projektgrupp kommer att identifieras och fastighetsägare kommer kontaktas för att erbjuda medverkan i projektet.


Kontaktperson Bebo
Publicerad
Senast uppdaterad