Projektbenämning

Tilläggsutredning Tillgodoräkna solel i BBR med NNE krav för flerbostadshus och småhus

Ansvarig Margot Bratt, WSP
Projekttid Förstudie 2018_03 okt-dec 2018
Fördjupningsområde Solenergi

Bakgrund

Enligt BBR 25 räknas inte solel in i köpt energi för byggnader. Däremot kan egenanvändning av solel tillgodoräknas för att förbättra energiprestandan. Dock finns inga tydliga anvisningar i BBR hur beräkningen ska genomföras.

Syfte och mål

Syfte och mål med förstudien var att reda ut när – och hur mycket – solel som får tillgodoräknas enligt BBR 25 samt hur tillvägagångssätt för att beräkna och verifiera tillgodoräknad solel kan ske.

Resultat

Resultatet visar att det finns behov av förtydliganden i BBR för upplösning av beräkningsresultat samt riktlinjer och rekommendationer hur de ska genomföras. För lokaler ska byggnadens energianvändning enligt BBR fastställas genom dynamisk energiberäkning med beräkningssteg på högst en timme. För småhus och flerbostadshus accepterar BBR däremot beräkningar på månadsbasis, vilket ger ett mindre korrekt resultat jämfört med beräkning med timvärden. Vidare finns behov av vägledning för hur beräkning av tillgodoräknandet bör utföras för att säkerställa att beräkningar görs på samma sätt oavsett vem som räknar. I dagsläget är det oftast inte svårt för nya byggnader att uppfylla BBR:s energikrav, men kravnivåerna kommer att skärpas i nästa version av BBR. Då kan behovet av egenanvänd el som kan tillgodoräknas komma att öka för att kunna uppfylla BBR-kravet, vilket ger ett ökat behov av en branschgemensam metod för beräkning.


Färdigställd rapport

Förstudien presenterades på BeBos seminarium Aktuellt inom Solel i Stockholm den 11:e december 2018. Se presentation nedan.


Publicerad
Senast uppdaterad