Projektbenämning Invändig tilläggsisolering av flerbostadshus - Förstudie
Ansvarig Jesper Arfvidsson & Lars-Erik Harderup, LTH samt Sven Fristedt
Projekttid 2017-2018
Fördjupningsområde

Varsam ombyggnad

Klimatskärm

Bakgrund

Tidigare studier, både i Sverige och i andra länder med liknande klimat, visar att invändig tilläggsisolering leder till ett antal negativa konsekvenser både ur värme- och fuktsynpunkt. För att undvika, eller åtminstone reducera, dessa negativa effekter måste tydliga riktlinjer utarbetas.

Syfte och mål

Syftet med förstudien var att undersöka förutsättningarna för invändig tilläggsisolering av ytterväggar.

Resultat

Arbetet bestod av att sammanfatta och analysera information om befintlig kunskap och erfarenheter i Sverige och övriga världen avseende invändig tilläggsisolering. Följande överordnade slutsatser drogs av det material som samlades in under förstudien och inom den diskussion som där skisserades:

  • Det bör vara fullt möjligt att tilläggsisolera på insidan av en yttervägg förutsatt att man tillämpar tillgänglig kunskap och har förståelse för hur den ursprungliga väggen fungerar fukt- och värmemässigt och hur föreslagna åtgärder förändrar denna funktion.
  • Hygrotermiska beräkningar inkluderande klimatdata och materialdata, samt fältmätningar i byggnader är viktiga för förståelsen för ursprunglig konstruktion, dess befintliga tillstånd och vilka åtgärder som är möjliga ur risksynpunkt.
  • I befintliga oisolerade ytterväggar ger även en begränsad tjocklek på värmeisoleringen stor inverkan på U-värdet.
  • Även vid invändig tilläggsisolering måste hänsyn tas till de arkitektoniska, rumsgestaltande och antikvariska värden som kan komma att skadas av åtgärderna.
  • Man ska inte underskatta de risker som föreligger utan utveckla metoder och riktlinjer som hanterar dessa risker på ett tillfredsställande sätt.

Färdigställd rapport


Kontaktperson Bebo
Publicerad
Senast uppdaterad