Projektbenämning Uppföljning av solcellsanläggningar - Förstudie
Ansvarig Sara Espert & Sara Borgström, WSP
Projekttid 2018, projektansökan E2B2 2019
Fördjupningsområde
Solenergi

Bakgrund

Antalet solcellsanläggningar på flerbostadshus i Sverige har ökat de senaste åren och potentialen är stor för ökad utveckling. Solcellsentreprenörer verksamma i Sverige erbjuder olika typer av mät- och uppföljningssystem till fastighetsbolag, vanligtvis i samband med installation av solcellsanläggningen. Det finns utrymme att mäta och utvärdera flertalet solcellsanläggningar bland BeBos medlemsföretag som varit i bruk under några år.

I samband med telefonintervjuer med BeBos medlemmar vid uppdatering av medlemmarnas energiarbete på BeBos hemsida under våren 2018 efterfrågades även medlemsföretagens intresse av att delta i ett mätprojekt för utvärdering av befintliga solcellsanläggningar. Flera (8 stycken) av BeBos medlemmar var intresserade av att delta i ett mätprojekt för att utvärdera befintliga solelanläggningar. Dock var medlemsföretagen osäkra på vilka parametrar som kan och bör mätas och utvärderas i ett mätprojekt.

Syfte och mål

Syftet med förstudien är att kartlägga och sammanställa medlemsföretagens erfarenheter av mät- och uppföljning av solelsproduktion. Förstudien ska jämföra mät- och uppföljningssystem för solcellsanläggningar för att utreda vilka nyckeltal som medlemsföretagen har nytta av att mäta och utvärdera. Målet med förstudien har varit att formulera en projektansökan för ett mätprojekt av solcellsanläggningar.

Resultat

Tillfrågade BeBo medlemmar använder sig av fem olika uppföljningssystem för solcellsanläggningar. Uppföljningssystemen är låsta till fabrikat och det upplevs svårt att integrera dessa med fastighetsbolagens andra energiuppföljningssystem. Det finns ett antal parametrar som fastighetsägarna anger att de saknar i uppföljningssystemen, såsom egenanvändning, överskottselproduktion och direkt insamling av mätvärden till elcertifikatuppföljningssystemet CESAR.

De intervjuade fastighetsbolagen upplever att det finns utvecklingsbehov kring uppföljningssystem för solcellsanläggningars funktion och efterlyser rekommendationer kring parametrar, integrering och upphandling av uppföljningssystem. Fem fastighetsbolag visade intresse av att delta i ett mätprojekt för att utvärdera sina solcellsanläggningar.

Sammanfattningsvis finns ett behov och intresse från fastighetsbolagen för ett mät- och utvärderingsprojekt och ett förslag till projektansökan till Energimyndigheten har därför tagits fram och finns att läsa i bilaga 1 Projektansökan MättSol till rapporten.


Färdigställd rapport

Solmätt - mätning och utvärdering av solcellsanläggningar.


Kontaktperson Bebo
Publicerad
Senast uppdaterad