Projektbenämning

Utbildningsinsatser för byggaktörer om byggnadsintegrerade solcellslösningar - Förstudie

Ansvarig

Charlotta Winkler, WSP

Projekttid

2023

Fördjupningsområde

Solenergi

Bakgrund

Under lång tid har forskning och teknikutveckling drivits för byggnadsintegrerade solcellslösningar (BIPV) både i Sverige och i andra länder. I samband med ökat intresse för energiomställningen generellt och solel specifikt, ökar intresset för BIPV även i Sverige. Det finns även ambitiösa politiska ambitioner om en påskyndad utbyggnation av solcellsanläggningar i bebyggelse inom EU, både genom förslag i RePowerEU-planen och förslaget om revidering av direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD), som nu röstats igenom i EU-parlamentet. Enligt förslaget om revidering av EPBD ska alla nya byggnader, med teknisk och ekonomisk förutsättning, vara utrustade med solceller till 2028. Från och med 2032 gäller detsamma för bostadshus som genomgår en större renovering.

Utbyggnaden av solceller påverkas också av konkurrens om plats på byggnaders fasader och tak från andra installationer och anpassningar kopplat till hållbarhetsarbete (gröna tak, dagsljus etc). I samband med ökat intresse att installera solcelsanläggningar ökar även intresset att installera solceller integerat i en byggnads klimatskal. Denna applikation görs fortfarande i en relativt liten skala i Sverige. Detta ger att BIPV-projekt innebär utmaningar bland beställare och byggprojektörer. En nyligen genomförd förstudie vid BeBo och Belok har identifierat utmaningar kopplat till BIPV (se LÄNK här).

Sammanfattningsvis utgör svårigheter bland annat i att BIPV involverar flera discipliner och att ett flertal moment som är okända för många beträffade behöver koordineras, för vilket det saknas rutin, kunskap eller erfarenheter. Inom ramen för denna initala förstudie identifierades således att kunskapshöjning i byggprocessen skulle gynna en ökning av BIPV-utbyggnad.

Genomförande

Under år 2023 genomförs fortsättning på den föregående förstudien. Huvudsakligt syfte med detta arbete är att förbereda för kunskapsuppbyggnad kring processer för BIPV-implementering i byggprojekt som ska underlätta för projektering, upphandling och genomförande av BIPV-projekt. Arbetet består av att utveckla en plan och förbereda för kunskapsuppbyggnad för BIPV riktad till beställare, arkitekter och projekterande konsulter, identifiera samverkan för utbildningsinsatser och huvudmannaskap för långsiktig förvaltning av dessa och utreda förutsättningar för följeforskning av BIPV-projekt i samverkan mellan akademi och industrin.

Publicerad
Senast uppdaterad