Projektbenämning

Förutsättningar för enkätstudier av hälsomässiga och energieffektiva byggnader

Ansvarig

Håkan Nilsson, WSP

Projekttid

Planerad start 2023-05-15

Fördjupningsområde

Boende och inomhusmiljö

Bakgrund

Tidigare har en förstudie, Enkät för utvärdering av brukarkomfort, utförts av Belok 2018. Den förstudien tog fram ett förslag på enkät för utvärdering av brukarkomfort i kontorsmiljöer. Författarna till studien kom fram till att ingen av de befintliga inomhusmiljöenkäterna kunde användas direkt, däremot kunde delar av MM-enkäten enligt Örebromodellen återanvändas för utvärdering av kontorsmiljön.

En motsvarande enkätstudie fast på bostäder planeras nu att genomföras av Bebo. Senast en studie av bostäder gjordes var 2005 när Stockholms Stad tillsammans med Formas och Region Stockholm genomförde en omfattande kartläggning av inomhusmiljön i Stockholms flerbostadshus. Projektet hade namnet ”Hälsomässigt Hållbara Hus – 3H”. Ett viktigt syfte med projektet var att ta fram objektiva och mätbara indikatorer som samvarierar med de boendes upplevelse av inomhusmiljön. 3H-projektet använde en standardiserad boendeenkät, Stockholms inomhusmiljöenkät, som erbjöds till över 10 000 hushåll.

Den här förstudien kommer att undersöka om man kan utgå från Stockholms inomhusmiljöenkät och andra enkäter för boende miljö för att undersöka om de bör kompletteras på något sätt. Den framtagna enkäten bör sedan användas för att utvärdera och möjligtvis rangordna inverkan på inomhusmiljön beroende på vilka olika energieffektiviseringsåtgärder som genomförts.

Syfte och mål

Förstudien syftar till att utreda förutsättningar för att med webbaserad enkät utvärdera hälsomässiga energieffektiva byggnader utifrån bra inomhusmiljö. Ett viktigt syfte med projektet och dess analyser är att använda objektiva och mätbara indikatorer som samvarierar med de boendes upplevelse av inomhusmiljön för att klassificera olika renoveringsåtgärder. Övergripande mål för förstudien är att ta fram en brukarenkät för boende i energirenoverade bostadshus. Förstudien ska:

  • Göra jämförelser mellan Belok enkäten och 3H-Stockholms inomhusmiljöenkät för bostäder.
  • Undersöka tillgängligheten till den databas som upprättades för 3H-Stockholms inomhusmiljöenkäten.
  • Komplettera med frågor som bland annat behandlar bostadens placering i huset samt PMV-index.
  • Anpassas till dataskyddsförordningen (GDPR)
  • Konstruktion av enkäten i lämpligt enkätverktyg

Genomförande

För att uppfylla förstudiens mål kommer att bland annat använda en standardiserad boendeenkät för att ta reda på hur en energieffektivisering påverkar den hälsomässiga upplevelsen. Enkäten skickas förslagsvis ut både före och efter genomförda renoveringar. Förstudiens resultat sammanställs i en rapport som presenterar en enkät för hälsomässig rangordning av energieffektiviserade hus. Resultatet redovisas i en skriftlig rapport som publiceras på Bebos hemsida, samt presenteras för nätverkens medlemsföretag i samband med ett medlemsmöte.

Publicerad
Senast uppdaterad