Syfte och mål med kampanjen

  • En del i BeBo:s strävan mot 100 demonstrationsprojekt
  • Personliga besök av BeBo:s kontaktpersoner hos bostadsföretag
  • 150 000 kr i bidrag till förstudie
  • Kampanjen pågick september 2012 - februari 2013
  • Mål: 35 nya förstudier startas

Under kampanjen gavs stöd och bidrag till 32 nya förstudier vars målsättning var att visa omvärlden att det är möjligt att halvera energianvändningen vid renovering av flerbostadshus.

Sammanställda resultat från Halvera Mera 1.0

Av de fastighetsägare som slutförde sin förstudie lyckades 24 av 31 räkna fram en teoretisk halvering av energianvändningen. Totalt räknades fram en genomsnittlig besparing på 54 procent. Detta svarar väl mot kampanjens målsättning. Dock finns en spridning i resultaten. De beräknade energibesparingarna sträcker sig från 30 procent upp till 82 procent, och den nya, beräknade energiprestandan sträcker sig mellan 20 kWh/m2 och år och 100 kWh/m2 och år.

En sammanställning av resultatet för projektet Halvera Mera visar att nyckeln till stora energibesparingar är större åtgärder på värme- och ventilationssystem samt åtgärder på klimatskalet. Analysen tyder på att de som verkar ha svårt att fatta beslut om dessa åtgärder är bostadsrättsföreningar, fastighetsägare med byggnader i små städer och fastighetsägare vars byggnader har en låg energianvändning. Det sammanställda resultatet redovisades i slutrapporten från 2013. I rapporten jämförs bland annat vilka fastighetsägare som undersökt vilka åtgärder, baserat på bland annat ägandeform, geografiskt läge och ortens storlek, se exempeldiagram nedan.

Undersökta åtgärder

Halvera Mera 1 - Slutrapport


Genomförda förstudier inom Halvera Mera 1

För varje objekt har en kortfattad beskrivning tagits fram. För fullständig förstudierapport hänvisas till respektive fastighetsägare, dessa publiceras inte inom kampanjen.


Fördjupning inom Halvera Mera 1.0

Samtliga 31 fastighetsägare som slutförde förstudien i Halvera Mera 1 erbjöds efter detta konsultstöd från BeBo Resurspool för att gå vidare efter sin förstudie. De fem fastighetsägare som nappade på erbjudandet är listade nedan, och dessa beviljades stöd inom Halvera Mera 1 – Fördjupning.

Följande fastighetsägare valde att gå vidare och har ingått i projektet:

• Brf Blekingsborg
• Brf Klubbåsen i Hägersten
• Brf Kyrkbacken
• Falkenbergs bostads AB
• Telge bostäder AB

Slutsatser från fördjupning Halvera Mera 1.0

Då de fem projekten som deltagit har önskat olika typer av stöd från de tillsatta konsulterna, och stödet har varit anpassat efter projektspecifika förutsättningar, har det inte gått att dra några generella slutsatser.

De deltagande fastighetsägarna fick i och med fördjupningen hjälp med att utveckla sina renoveringsprojekt och även sina rutiner kring energieffektivisering. Dock indikerar det låga antalet ansökningar att inriktningen på stödet kan behöva justeras, för att anpassas mer efter fastighetsägarnas behov och önskemål.

Halvera Mera 1.0 - Fördjupning