Den 13 oktober 2021 hölls seminariet Aktuellt inom solel för 7e året i rad. I år, liksom de senaste två åren, arrangerade Energimyndighetens systernätverk Bebo och Belok tillsammans detta event, som riktar till fastighetsbranschen. Tidigare år har teman för seminariet varit Lagar och Regler, Affärsmodeller, arbete inom nätverk kopplade till området liksom Energimyndighetens arbete med solelportalen med mera. I år låg fokus på pågående och nyligen avslutade forsknings-, utvecklingsprojekt och seminariet gästades även av solcellsentreprenör som presenterade affärsmodeller kopplat till den starkt växande trenden solcellsparker.

De över 120 anmälda behövde inte trängas, då seminariet hölls via länk, med talare spridda över hela landet. Samtliga föredrag spelades in och filmer och presentationer finns tillgängliga längst ner på denna sida.

Seminariet inleddes med att Bebos biträdande koordinator, Emil Andersson, och Maria Haegermark, representant för Belok, presenterade pågående arbete inom Bebo och Belok. Senaste resultat och nyheter från de båda nätverken kommer presenteras på årets Resultatkonferens den 2 december, se mer här.

Förts ut för projektpresentationerna var projektet Solmätt, vilket genomförts under år två års tid med finansiering genom Energimyndighetens forskningsprogram inom området energieffektivt byggande och boende, E2B2, och som slutrapporterades i somras. Projektets mål och syfte var att identifiera behov och utveckla beställares stöd för upphandling av funktioner att följa upp solcellsanläggningar. Projektet utvärderade beräknade prestanda med uppmätta värden och har producerat upphandlingsstöd. I projektet deltog HSB (som projektägare), Vasakronan, Eksta och Willhem. Presentationen hölls av Willhems Magnus Åkerskog och Vasakronans Ulf Näslund. WSP bistod projektet som projektledare och experter på uppdrag av HSB. Läs mer om projektet här.

Vid seminariet presenterades även ett pilotprojekt med fokus på mikronät och brukarengagemang, som drivs vid Eksta Bostads AB i Kungsbacka. Christer Kilersjö presenterade Ekstas mål, syfte och ambitioner med projektet, som är en vidareutveckling ett första projekt, som testade och utvärderade värdet och nyttan med att koppla samman fyra flerfamiljshus. Pågående projekt kopplar även in byggnader som huserar verksamheter med ellastprofiler som skiljer sig från boenden; förskola, äldreboende, kontor och gruppboende. Sammanställningen ger gott underlag för att dela på solel som produceras liksom att styra laster mellan byggnaderna. Projektet pågår till och med halvårsskiftet 2022 och finns närmre beskrivit här.

Programmets forskningsfokus gavs av Charlotta Winkler, som presenterade ett nyligen avslutat projekt vid Högskolan i Halmstad. Projektet delfinansierades av Energimyndighetens El från solen och var ett samverkansprojekt med WSP Sverige. Forskningens fokus har legat på att studera och analysera hinder för implementering av solcellsanläggningar i den bebyggda miljön ur ett aktörsperspektiv. Resultaten visar att solcellsprojekt är komplexa och påverkar omfattande områden inom byggprojekt, som i sin tur påverkar aktörers möjlighet att effektivt implementera anläggningar. Projektet visar vidare att det råder stort behov av kompetenshöjning i både bygg-, och solcellsleden liksom att regelverk behöver anpassas till solcellsimplementering och vara kontinuerliga. Mer om forskningen här.

En bred sammanslutning av aktörer har utgjort projektgruppen i det nyligen avslutade utvecklingsprojektet Optimerad renovering för Effektiva SolcellsTak, "EST". Projektet har finansierats av Energimyndighetens forskningsprogram inom området energieffektivt byggande och boende, E2B2, samt medverkande organisationer och företag. Projektledning utgjordes av Peter Kovacs vid RISE, som tillsammans med David Larsson vid Solisten presenterade dess resultat. Projektets syfte har varit att utveckla koncept för att kombinera tak- och fasadrenovering med solcellsinstallation som leder till att kostnadsminskning, ökad klimatnytta och energieffektivitet. Projektet har genom fallstudier och framtagande av teoretiska koncept resulterat i framtagande av ny kunskap som ska ge vägledning fastighetsägare och fastighetsutvecklare vägledning i renoverings- och utvecklingsprojekt. Mer information om projektet finns här.

Slutligen talade Johan Öhnell vid Solkompaniet om affärsmodeller för fastighetsägare som vill investera i solcellsanläggningar och tillgodose del av sitt elbehov av solel, men genom alternativ till att själv bygga anläggningar. Exempel visades från HSB och Vasakronan, aktörer som initierat och investerat i markanläggningar, så kallade solparker. Genom affärsmodeller garanteras andelsägare eller köpare av solel ett fast elpris under 10 eller 15 års tid. Den starkt växande marknaden för solcellsparker visar fördelar för outnyttjad mark, kostnadseffektiv elproduktion och långsiktiga elavtal.


Filmer och presentationer

 • Intro och aktuellt inom solel, information om BeBo och Belok
  Charlotta Winkler och Emil Andersson, WSP/BeBo och Maria Haegermark, CIT/Belok

 • Mätning och utvärdering av solcellsanläggningar, "Solmätt"
  Magnus Åkerskog, Willhem och Ulf Näslund, Vasakronan

 • Mikronät med solel, smart styrning och brukarengagemang i Fjärås
  Christer Kilersjö, Eksta Bostads AB

 • Implementering av solcellsanläggningar i svensk stadsbyggnation - hinder ur aktörsperspektiv
  Charlotta Winkler, WSP

 • Optimerad renovering för Effektiva SolcellsTak, "EST"
  Peter Kovacs, RISE och David Larsson, Solisten

 • Solelparker och PPA för fastighetsägare
  Johan Öhnell, Solkompaniet

>> Följ oss på BeBos YouTube-kanal