Den 16 september genomförde BeBo och Belok ett välbesökt digitalt seminarium och workshop, kring frågan om klimatpåverkan från byggandet. Ett 50-tal aktörer från olika delar av branschen deltog för att lyssna på nyheter från Upphandlingsmyndigheten och Boverket, resultat från arbetet inom nätverket, och exempel på hur medlemsföretag från båda nätverken arbetar med olika aspekter av denna fråga.

Att klimatpåverkan från byggandet är en het fråga där det händer massor bekräftades av dagens presentationer. Bygg- och fastighetsbranschen har stora utmaningar att arbeta med framöver, för att minska sin klimatpåverkan. Det är viktigt att arbeta med att sprida information om hur detta arbete kan struktureras, och att diskutera hur branschen kan hjälpas åt på vägen, för att nå de klimatmål som satts upp globalt, nationellt och i branschinitiativ.

Som första presentation berättade Karin Lindström och Efstathia Vlassopoulou från Anthesis Enveco AB, om resultat från en genomförd BeBo-förstudie om återbruk och LCA vid renovering. I förstudien har möjligheter till cirkulärt tänkande i renoveringsprocessen, och BeBo-medlemmarnas intresse för dessa, varit i fokus och ett antal förslag på arbetssätt och exempel presenterades. Resultat från LCA-beräkningar i förstudien visade också exempel på skillnad i klimatpåverkan vid renovering med nya, eller återbrukade produkter, gällande fönster, dörrar och sanitetsporslin.

Patrick Amofah från Upphandlingsmyndigheten berättade om kommande och redan publicerade hjälpmedel för branschen som tagits fram inom regeringsuppdraget Främja minskad klimatpåverkan inom byggsektorn. Med den storlek som bygg- och anläggningsbranschens köpkraft har, finns stor potential att genom offentlig upphandling med klimatpåverkan i fokus, åstadkomma förändring. Hela regeringsuppdraget avrapporteras i slutet av året, och all information kommer komma upp på myndighetens webbplats på sidorna för Bygg och anläggning.

Thomas Johansson från Boverket berättade om kommande lag om klimatdeklaration för byggnader, som träder i kraft vid årsskiftet. Klimatdeklarationerna syftar till att minska klimatpåverkan från bygg- och fastighetsbranschen genom att sätta fokus på byggskedet, den avgränsade delen av byggnadens livscykel som ska deklareras. Senaste nytt på detta område är att Boverkets föreskrifter förväntas beslutas i denna vecka, och att den vägledande handboken (som många ser fram emot) publiceras i början av oktober. Mer information om klimatdeklarationerna finns på Boverkets webbplats.

Lovisa Lingfors från Klövern berättade om den stora utmaningen att hålla koll på utsläppen i Scope 3 (enl GHG-protokollet) dvs utsläpp från inköp av varor och tjänster samt utsläpp relaterade till kundens lokalanvändning. De största utmaningarna ligger i utsläppen från byggnationen, och att ta fram en baseline som beskriver utsläppen idag att börja sätta mål utifrån. Återbruk är också en stor fråga, och ett exempel i det egna kontoret i Kista Gate presenterades, där erfarenheten är att det finns stor potential till att både spara kostnader och klimatbelastning, framför allt i återbruk och up-cycling av möbler. Lovisa avslutade med att tipsa om att Klövern gärna tar emot studiebesök där, när pandemiläget framöver så tillåter.

Mari-Louise Persson från Riksbyggen visade på hur deras kartläggning i arbetet med att sätta upp Science Based Targets om minskade växthusgasutsläpp, pekar på att den stora belastningen ligger i kundernas energianvändning och i nyproduktionen, och precis som hos Klövern i Scope 3. Riksbyggen har arbetat länge med frågan i projektet Positive Footprint Housing, med Brf Viva i Göteborg som exempel. Erfarenheterna från det projektet, där krav ställts på klimatförbättrad betong och armering med hög grad av återvunnet material, att branschen uppskattat att arbeta med kravställningen och att de uppnådde 30 % lägre klimatpåverkan än om de byggt traditionellt.

Förmiddagen avslutades med en timmes workshop med diskussion i omväxlande helgrupp och smågrupper. I det första diskussionspasset fick deltagarna tipsa/önska om projekt som borde uppmärksammas mer, och därefter diskuterades vilka de största utmaningarna är, vad som krävs för att accelerera arbetet i klimatfrågan, och hur BeBo och Belok kan stötta i detta. Dokumentationen från workshopen är tillgänglig nedan, och utgör ett utmärkt underlag för oss i vår planering för fortsatta aktiviteter inom Fördjupningsområdet.

Kontaktperson Emma Karlsson, WSP
Publicerad
Senast uppdaterad