Bild WSP

Det finns ett behov av att implementera ny, mer hållbar teknik inom samhällsbyggandet för att klara de utmaningar samhället står inför. Försök att införa ny teknik i samhällsbyggandet stöter ofta på hinder. De nya lösningarna passar inte in i byggprocessen och motverkas ofta av befintligt regelverk eller branschpraxis. För att ny teknik ska kunna ta steget från pilotprojekt till att användas i helt ”vanliga” byggprojekt behöver den hitta in i befintliga processer och förankras bland många aktörer. Solel är i sig ingen ny teknik men få aktörer i byggsektorn har erfarenhet av den.

Detta forskningsprojekt bygger vidare på en förstudie som genomfördes i samverkan mellan Bebos medlemsföretag och Högskolan i Halmstad. I förstudien dokumenterades och analyserades hinder kopplat till solcellsprojekt i den svenska bebyggda miljön. I förstudien visades ett behov av att närmre förstå värdekedjans aktörer och dess roller kopplat till implementering av innovationer i byggprojekt för öka takten av utbyggnationen av tex solcellsanläggningar.

Bild WSP

Inom ramen för forskningsprojektet dokumenteras erfarenheter från aktörer inom grupperna arkitekter, beställare, elnätbolag, specialistkonsulter, byggteknikkonsulter, solcellsentreprenörer och elinstallatörer genom workshops och intervjuer. Den samlade datan analyseras genom ett innovationsekosystemperspektiv, där aktörers samverkan, beroenden och aktiviteter är centrala element. Målet är att ge en helhetsbild av relationen mellan aktörerna i innovationsekosystemet för solcellsprojekt. I förlängningen ska resultaten bidra till att identifiera nödvändiga insatser för att underlätta användningen av solceller i byggprojekt.

Forskningen genomförs av industridoktoranden Charlotta Winkler, WSP, vid centrum för Innovations-, Entreprenörskaps- och Lärandeforskning vid Högskolan i Halmstad med koppling till den forskning som bedrivs av professor Kristian Widén vid akademin för företagande, innovation och hållbarhet med fokus byggd miljö.


Slutrapporten från forskningsprojektet finns att ta del av här.

Projektresultaten i tidningen Energi- och miljö nr 3-4 2022 finns att ta del av här.

Projektets resultat har även publicerats vetenskapligt och artikeln finns att ta del av här.