Projektbenämning

Brandsäkerhet och solcellsanläggningar

Ansvarig

Charlotta Winkler, WSP

Fördjupningsområde

Solenergi

Bakgrund

Bakgrund till initiativet till samverkan mellan fastighetsägare och Räddningstjänsten Storgöteborg är rådande osäkerhet på marknaden liksom bristfälligt regelverk gällande brandsäkerhet i samband med installation av solcellsanläggningar. Beställare, ägare av solcellsanläggningar, försäkringsbolag liksom solcellsinstallatörer upplever otydlighet kring lösningar och olika räddningstjänsters rekommendationer och önskemål.

Räddningstjänstpersonal upplever osäkerhet kring solcellsanläggningars utformningar gällande kabeldragning, likströmkablage och brytare som skiljer sig mellan anläggningar liksom huruvida information i form av orienteringsritning finns att tillgå på plats vid insatser.

Dessa aspekter utgör risker vid den kraftigt ökande takten av utbyggnation av solcellsanläggningar i Sverige. Branscherna efterfrågar beträffade myndigheters agerande och upprättande av nationella krav och riktlinjer liksom branschstandard att följa.

Syfte och mål

Syftet är att med hjälp av fastighetsägare och Räddningstjänsten belysa praktiska problem kring brandsäkerhet vid uppförande av solcellsanläggningar. Målet är att ta fram branschöverskridande råd och rekommendationer, vilka även ska kunna utgöra underlag för nationella krav och riktlinjer. Övriga mål är att framta rekommendationer på tekniska lösningar och specifikationer för kravställning för nyinstallationer liksom åtgärder som kan öka brandsäkerheten i befintliga solcellsanläggningar.

Resultat

Studien har kartlagt lagar, regler, föreskrifter, rekommendationer och råd som är relevanta för solcellsinstallationer. Vidare har åsikter och tankar om brandsäkerhet för solcellsinstallationer tagits in genom diskussion med aktörer i branschen.

Arbetet tydliggör ett intresse och behov av att ta fram nationella riktlinjer med avseende på utformning och uppförande av solcellsanläggningar för att säkerställa att räddningstjänsten ska kunna göra säkra och effektiva släckningsinsatser. Både räddningstjänstpersonal och aktörer i byggbranschen anser att det inom detta område idag saknas heltäckande regelverk. I brist på nationella riktlinjer har flera lokala räddningstjänster tagit fram egna råd och anvisningar. Detta gör att anvisningarna skiljer sig åt i olika delar av landet, vilket anses problematiskt av aktörer i bygg- och solcellsbranschen så väl som av räddningstjänsterna själva.

Vidare finns utrymme att utveckla en guide med avseende på säkerhetshöjande åtgärder i befintliga solcellsanläggningar. Detta för att uppmuntra ägare och förvaltare av solcellsanläggningar att se över sina anläggningar och för att ge stöd i att komplettera dem vid behov.


Färdigställd rapport

Rapport:

Webbinarium:

Webbinarium med fokus brandsäkerhet och solcellsanläggningar


Publicerad
Senast uppdaterad