Projektbenämning EST – Optimerad renovering för Effektiva SolcellsTak
Ansvarig Peter Kovacs, RISE
Projekttid 2018-2020
Fördjupningsområde
Solenergi

EST syftar till att bidra med ny kunskap om och lösningar för takrenovering med solceller i flerbostadshus och lokalbyggnader. I projektet som samordnas av RISE kommer vi att tillsammans med våra partners från akademi och näringsliv att följa planeringen av 5-10 renoveringsprojekt för att ta fram ny kunskap, inspirera och initiera demonstration av nya effektivare bygg- och installationslösningar. Nätverken inom BeBo och BELOK samt det nationella renoveringscentret kommer att utnyttjas för att exploatera projektets resultat.

Genom EST går RISE vidare med partners, erfarenheter och kunskap om bland annat prefabricerade solcellstak från tidigare projekt. Det nya med EST är att man nu försöker omsätta idéerna i praktik, när ett antal flerbostadshus och lokalbyggnader ska få sina tak renoverade.

I projektet deltar fyra fastighetsägare: Einar Mattsson, AB Bostäder Borås, Gårdstensbostäder och Lokalförvaltningen i Göteborgs Stad. I samarbete med dem och deras konsulter kommer projektets forskare från RISE, Chalmers och Högskolan Dalarna att genomlysa och analysera planeringsprocessen, ekonomin och ett antal nya tekniska möjligheter för samordnad takrenovering och installation av solceller.

– Den tillgängliga solenergipotentialen utnyttjas ofta dåligt när man renoverar tak eftersom ytan bryts upp av rör och andra objekt på taket, säger David Larsson på Solkompaniet, en av initiativtagarna till projektet.

Ett annat problem är att den klimatnytta som solcellerna ger, inte räknas med fullt ut när man beräknar byggnadens energiprestanda enligt Boverkets riktlinjer. Projektet kommer därför också att genomlysa de begränsningar som ligger i den här typen av regleringar och styrmedel.

Syftet med EST är

  • Att bidra till en accelererad, effektiv och kvalitetsorienterad marknadsutveckling för takrenovering med solceller.
  • Att möjliggöra näringslivsutveckling och nya industrisamarbeten inom området.

Förväntade resultat för EST

  • Minst fem detaljerade fallstudier genomförs, med tekniskt, ekonomiskt och organisatoriskt fokus på takrenovering med solceller på olika typer av byggnader och hos olika typer av fastighetsägare.
  • Ny kunskap tas fram om de viktigaste hindren och möjligheterna för effektiv renovering av tak med solceller inklusive förslag på lösningar.
  • Minst två förslag till takrenovering med solceller realiseras i konkreta byggprojekt som har påbörjats inom projekttiden.
  • Flera svenska aktörer har arbetat med system för takintegrerad solel eller prefabricerade solcellstak de senaste åren. I anslutning till projektet räknar vi med att kunna initiera flera demonstrationsprojekt där dessa kan få möjlighet att komma in på byggmarknaden.
  • Minst 30 fastighetsägare adresseras för att ta del av och diskutera projektets resultat.

För mer information se projektets webbplats eller ta del av projektets nyhetsbrev på länkarna nedan.

Publicerad
Senast uppdaterad