Projektbenämning

Utredning av hinder och möjligheter för ökad implementering av solelanläggningar i bebyggelsen - Förstudie

Ansvarig

Charlotta Winkler, WSP

Fördjupningsområde

Solenergi

Bakgrund

Förstudien tar grund i managementforskning vid högskolans akademi för företagande, innovation och hållbarhet, där även forskning kring innovationer i byggsektorn drivs. Inom forskningsområdet har det visat sig vara viktigt att närmre förstå och utveckla värdekedjan för innovationer, vilket ger ett behov av att involvera och förstå nyckelintressenter. För att uppnå detta behöver kunskap om nyckelintressenters roller och deras samverkan skapas.

Syfte och mål

Förstudien syftade till att koppla an till tidigare studier, som visar att kontexten spelar en viktig roll för att uppnå en stark utbyggnad av innovationer i bygg. Förstudiens syfte var också att identifiera metodik för att studera involverade aktörsgrupper kring en specifik innovation, solcellsanläggning.

Resultat

Förstudiens viktigaste resultat är bekräftandet av tidigare forskning om att kontexten är en viktig faktor för implementering av innovationer, men också att värdekedjan är viktig och att upplevda hinder för implementering skiljer sig mellan de två aktörsgrupperna. Detta antyder om att det är nödvändigt att se på värdekedjan ur aktörernas perspektiv. Förstudien bidrog även till att identifiera andra viktiga intressenter i värdekedjan som behöver inkluderas i framtida studier. Förstudiens resultat påvisar att en innovationsekosystemanalys kan ge en mer omfattande bild av implementeringen av solcellssystem i den byggda miljön. För att kunna identifiera hinder liksom förslag på lösningar behövs ytterligare studier av det kompletta innovationsekosystemet för denna innovation.

Resultaten publicerades i en konferensartikel* och ingår även i en bok (Widén & Winkler, 2020)**. Förstudien ledde även till ett industrisamarbete mellan WSP Sverige AB och Högskolan i Halmstad genom fortsatt forskning inom ramen för ett industridoktorandprojekt, finansierat genom Energimyndighetens program El från solen. I forskningsprojektet tas frågeställningarna vidare till samtliga aktörsgrupper liksom till en ansats att beskriva innovationers implementering i byggsektorn teoretiskt. Förstudien liksom forskningsprojektet drivs av Kristian Widén, professor i innovationsvetenskap vid Högskolan i Halmstad, liksom Charlotta Winkler, industridoktorand vid WSP.


* K Widén, C Winkler, Identifying Bottlenecks in the Photovoltaic Systems Innovation Ecosystem–An Initial Study. Smart and Sustainable Cities and Buildings, 2020

**Widén, K., & Winkler, C. (2020). Identifying Bottlenecks in the Photovoltaic Systems Innovation Ecosystem–An Initial Study. In Smart and Sustainable Cities and Buildings (pp. 421-431): Springer.


Publicerad
Senast uppdaterad