Inom ramen för arbetet inom fördjupningsområdet Solenergi vid BeBo och Belok förs samverkan med Räddningstjänsten Storgöteborg. Arbetet har hittills bestått i en mindre kartläggning av befintliga solcellsanläggningar ur ett brandsäkerhetsperspektiv liksom sammanställning av befintliga råd och rekommendationer som finns kopplat till brandsäkerhet, elsäkerhet och säkerhet vid insatsarbete. Branschens aktörer upplever stor osäkerhet kring kravställningar, avgränsningar, ansvar och skyldigheter. Särskilt beställarorganisationer inom BeBo och Belok har uttryckt önskemål om förtydliganden och upprättande av regelverk kopplat till projektering och installation liksom större samsyn mellan nödvändiga åtgärder från räddningstjänster nationellt.

För att belysa dessa frågor liksom bana väg för vidare initiativ från branschens aktörer hölls den 4 november ett webbinarium med presentationer från Maria Haegermark, CIT Energy Management (Belok), Johan Magnusson, Räddningstjänsten Storgöteborg liksom Mikael Carlson från Elsäkerhetsverket. Maria gav en övergripande inblick i rådande krav, råd och rekommendationer som kan kopplas till brand och solcellsanläggningar. Johan talade om räddningstjänsters utmaningar liksom redovisade för de vanligaste frågorna med svar, som ställs till dem kopplas till solcellsanläggningar. Vidare presenterade Johan resultat från kartläggningen av befintliga anläggningar ur ett brandsäkerhetsperspektiv. Mikael redogjorde för, regelverk och standarder som ska följas med avseende på elsäkerhet vid installation och innehav av solcellsanläggningar.

Det stora intresset i branschen för frågorna återspeglades i att mer än 145 personer anmält sig till webbinariet och att frågestunderna användes flitigt. Representanter från brandkonsulter och -ingenjörer, solcellsentreprenörer, produktutvecklare, energi- och klimatrådgivare, beställare, räddningstjänster, solelexperter, forskare, studenter, branschföreningar, kommunala förvaltningar, myndigheter, räddningstjänster, försäkringsbolag fanns med bland deltagarna.

BeBo och Beloks samarbete med Räddningstjänsten Storgöteborg inom området fortsätter med mål om att identifiera behov och att hitta möjliga vägar och former att driva dessa frågor framåt. En rapport från kartläggningen och efterföljande diskussioner kommer att presenteras på BeBo och Beloks hemsida vid projektets slut.

Nedan finns webbinariets presentationer att ladda hem.

Mer information om arbetet finns på denna sida.

Se filmerna från webbinariet

Del 1

Befintliga krav och rekommendationer - brandsäkerhet och solcellsanläggningar
Maria Haegermark, CIT Energy Management


Del 2

Räddningstjänstens utmaningar och kartläggning av befintliga solcellsanläggningar
Johan Magnusson, Räddningstjänsten Storgöteborg


Del 3

Utmaningar med solcellsanläggningar ur elsäkerhetssynpunkt
Mikael Carlson, Elsäkerhetsverket


> Se hela spellistan på YouTube