Det är tydligt att det är många aspekter inom solcellsbranschen och inom solcellsprojekt som inte är tekniska. Fastighetsägare och beställare har många delar att förhålla sig till under loppet för installation av solcellsanläggningar. Del av det är hur regelverk och skattesatser påverkar lönsamheten kopplat till en solcellsinvestering, vilket utgjorde syftet med årets webinarium inom beställarnätverken. Vidare gästade tre BeBo- och Belokmedlemmar med föredrag kring deras strategier för solelprojekt och hur de arbetar med att implementera solcellsanläggningar i sina fastigheter. Mer än 80 personer kopplade upp sig och åhörarna bjöds på ett fyllt program. Nedan sammanfattas föredragen. Även länkar till presentationerna är upplagda.

Regelverk och skatter

Först ut vid webinariet var Madeleine Edqvist, advokat på Mannheimer och Swartling. Madeleine är specialiserad i energirätt och gav förklaringar, exempel på och en sammanfattande bild kring energiskatten, 255-kW gränsen, möjlighet för skattereduktion och moms kopplat till solcellsanläggningar och solelproduktion. Föredraget innehöll även förtydliganden kring begreppet anläggning gällande anslutningspunkt och placering. Madeleines presentation sammanfattar läget.

Johan Öhnell, styrelseordförande vid Solkompaniet liksom grundare av och drivande kraft vid Solelkommissionen, fortsatte eftermiddagen och föreläste om kommande förändringar inom regelverk och incitament i solcellsbranschen. Den snabbt växande marknaden och branschen har även inneburit många förändringar och anpassningar i regelverk genomförts på kort tid för att gynna en tillväxt. Johan berättade om Solelkommissionens arbete, där åtgärder för att underlätta för solcellsprojekt drivs genom informationsspridning, debattartiklar, seminarier och möten med beslutstagare. Aktuellt fokus är 255-kW gränsen, som bland annat Frankrike nyligen tagit bort. Vidare har EUs förnybarhetsråd uttryckt utveckling kring regler så att all el som produceras och förbrukas inom en byggnad ska vara skattefri. Johan berättade om Energimarknadsinspektionen som utreder hur elnättariffer kan vara ett verktyg för procumenter att påverka sina kostnader och där förnybar el och lagring och styrning kommer ha en viktig roll. Vidare del i Johan Öhnells föredrag kring förändringar var redovisning av den så kallade ”breddade skattereduktionen”, som även ska ge lägenhetsinnehavare möjlighet att ta del av skattereduktion för solelproduktion och som är del av januariöverenskommelsen. Se Johans presentation för fler kommande förändringar.

Fastighetsägares solcellstrategier

Fastighetsägare har fått en ny och viktig roll i energiomställningen, de är nya aktörer i energisystemet, där deras energibehov kopplas till fordonsflottans elektrifiering och där de själva kan styra över långsiktiga energikostnader genom affärsmodeller och tekniska system på nya sätt. Reduktion av klimatpåverkan är en drivande kraft, där det visas varit av vikt att projekten är förankrade i organisationers ledning och strategier. Akademiska hus, Vasakronan och Riksbyggen deltog vid seminariet och berättade om sina strategier inom solcellsprojekt.

Först ut var Ulf Näslund, teknikutvecklingschef på Vasakronan. Ulf berättade om företagets solcellsresa som har består av ett stadigt växande solcellsbestånd. Från starten med ett par anläggningar 2007 hade företaget 63 anläggningar i drift år 2019, motsvarande 4,8 MW med en prognos för en stark tillväxt år 2020. Vasakronans totala fastighetsel består av 4 % solel, vilket är med råge mer än solelen i den svenska elmixen, som ligger på 0,5 %. Ulf visade även på kommande strategier och vägar för solcellsbesåtndet vid Vasakronan. Företagets strategi är att bygga på alla tak där det tekniskt och ekonomiskt försvarbart och de utvecklar sina tillsyn- och underhållsavtal. Vidare ser de på möjligheter med byggnadsintegrerade solcellsmoduler i alla nybyggnadsprojekt. Den stora nyheten är Vasakronans nya solcellspark, som möjliggörs via PPA-avtal. Dessa strategier och denna solcellsresa utgör möjliggörande för kunskapshöjning i branschen, där erfarenhetsåterkoppling säkerställs genom bland annat Vasakronans medverkan i beställargruppen Belok. Ladda ner Ulf Näslunds presentation här.

Riksbyggens energistrateg, Mari-Louise Persson, fortsatte i programmet och visade företagets hållbarhetsverktyg där flertalet aspekter för hållbart byggande visualiseras och där solcellsprojekt har en given plats. Mari-Louise visade exempel på att de som fastighetsägare är en del av energisystemet, där solcellmoduler används som tak vid parkeringsplatser på sina håll och där bostadsrättsföreningen BRF Viva, uppvisats för branschen som pilotprojekt inom batterilagring i samband med solcellsanläggningar och där batteriernas liv förlängs efter att ha tjänat Göteborgs stads elbussar. Effektreduktion fås som resultat av batterisystemet och BRF Vivas överskottsel reduceras med 85 % genom batterilagring och anpassad styrning. Mari-Louise poängterade att Riksbyggens strategi innefattar att förvalta resultat och lärdomar från pilotprojekt, att det blir bred tillämpning, mervärde och nytta i fortsatta projekt. Ta del av Mari-Louise Perssons presentation här.

Eftermiddagens föreläsningar avslutades med prestation av Johan Tjernström, affärsutvecklare vid Akademiska hus. Johan berättade att Akademiska hus har en nollvision för sitt klimatavtryck år 2025, där företaget ska ha uppnått en klimatneutral intern verksamhet och fastighetsdrift. Solcellsresan har även för Akademiska hus inneburit en starkt stigande utbyggnationstakt, med 60 installerade anläggningar över hela Sverige. Företaget driver processerna för solcellsprojekt i totalentreprenad i samverkan och en framtagen modell för fördelning av risk liksom affärsmodeller för köp av solel mellan Akademiska hus och hyresgästerna, som redovisades i Johans presentation. Johan avslutade med att berätta att företagets aktuella bestånd besitter en potential för solcellsinstallationer som är 4 gånger mer än dagens och att de har planer att bygga ytterligare anläggningar som ska generera 8 000 MWh inom 2-3 år. Även här har företagets styrelse starkt engagemang för tekniken, för utbyggnation av förnybar el och för upprättande av nya affärsmodeller. Johan Tjernströms presentation nås genom denna länk.

Seminariet arrangerades av Maria Haegermark, CIT och Charlotta Winkler, WSP, båda samordnare av Fördjupningsområdena för solenergi vid Belok respektive Bebo. Ta del av presentationsmaterial från dagen nedan.