På workshopen deltog representanter från BeBo medlemmar, installatörsföretagen, stödorganisationer för förstudier inom BeBo och koordinatorerna för BeBo.

Under det inledande passet presenterades resultat från den tidigare förstudien: Normalisering av Tappvarmvattenanvändning, där tappvarmvattenanvändning i cirka 700 bostadsrättslägenheter i 29 hus undersökts. I resultaten framkom det att energianvändningen för tappvarmvattenproduktion varierar stort mellan husen, men att alla hade energianvändning under gängse schablon. I en avslutande fördjupning av förstudien analyserades tappvarmvattenanvändningen i ett renoverat hyreshus hos en annan fastighetsägare bland medlemsföretagen, där framkom det att energianvändningen i snitt var högre än schablonen.

Under workshoppasset diskuterades resultatet, behovet av fortsatta studier och möjliga frågeställningar att utreda i ett sådant projekt. Frågeställningar som framkom under diskussionerna på workshopen var:

 • Hur påverkar faktorer som gemensam tvättstuga, enskild tvättmaskin, badkar, diskmaskin tappvarmvattenanvändning generellt i ett hus?
 • Differentierad schablon efter boendetyp, ålder mm
  - Förenkling av schablon kopplat till energideklarationen
 • Kartläggning av brukarbeteende, och boendetäthet för att ytterligare kunna differentiera schablonen och ta reda på schablonen kan utformas
 • Hur mycket påverkar IMD tappvarmvattenanvändningen? Fallstudie mellan två liknande hus, ett med IMD och ett utan
 • Hur ska betalning utifrån IMD ske för att få påverkan på brukarbeteende
  - Hos vem ska kostnaden för införande av IMD ligga? hyra, vattentaxa
 • Metoder för energimätning av tappvarmvatten, mät energi istället för volym
  - Kan det får samma status som värmebehov
 • Var i en lägenhet sker tappvarmvattenanvändningen? Kartläggning av tappställen i lägenheter, mätningar på lägenhetsnivå
  - Fallstudier och mätningar i typlägenheter, finna åtgärder beroende på var tappningen sker

Genom att få bättre kännedom om hur tappvarmvattenanvändningen ser ut kan rätt prioriteringar för åtgärder göras, information till boende kan tas fram för att påverka brukarbeteendet.

Efter fikapausen inleddes det andra workshoppasset med föredrag om spillvärmeåtervinning, lösningar för lokal tappvarmvattenproduktion i lägenheter, principer för VVC-förluster samt lösningen VVCi. I ett projekt kopplat till BeBo utvärderas lösningar för spillvärmeåtervinning och potentialen. Tidigare BeBo-studier har också visat att det många byggnader idag förekommer VVC-försluter som uppgår till mer än den totala energianvändningen för tappvarmvattenberedning.

Syftet med workshoppass två var att diskutera möjliga förstudier och projekt som kan genomföras i BeBo:s regi för att titta på nya lösningar för att ta tillvara spillvärmespotential och minska VVC-förluster.

Möjliga tekniker och områden som förstudier kan undersöka:

 • Bygga separata grå/svart-vattensystem, samt att undersöka hur regnvatten kan komplettera gråvattensystemet
 • VVCi – rör-i-rör lösning för VVC i stammar upp till lägenheterna. Vilka är vinsterna, hur mycket kan man spara, komfort?
 • Kartlägga spillvärmepotentialen över ett dygn, vecka, dygn, år – se på systemlösningar för spillvärmeåtervinning. VVX och tank lokalt i ett hus eller större lösningar på kvartersnivå?
 • Återvinna spillvärme från matavfallstankar i hus med avfallskvarnar
 • Minimera antalet rör i ett hus för att minska förlusterna
 • Tappvarmvattenproduktion i lägenheter, undersöka tekniker och möjliga energivinster
 • Utreda incitament för att genomföra åtgärder: spara vatten vs energi (vad är bäst?)
 • Utbilda boende för att påverka brukarbeteende, kartläggning av goda exempel
 • Ta in använd vattenmängd i Energideklaration eller liknande för att kunna lyfta ut energianvändningen för tappvarmvatten från Energideklarationerna
 • Kartlägga mervärden av kunskap om vattenanvändning – kunna prioritera åtgärder och var användningen kan ske i situationer av brist.
 • Utredning av BBR-kravet för varmvatten – är det liter eller tid innan vattnet ska hålla en viss temperatur?

Presentationerna från workshopen hittar du här:

Workshopen genomfördes som ett arrangemang inom Fördjupningsområde Tappvarmvatten och VVC och i samarbete med Installatörsföretagen. Kontakta projektledare Emil Andersson vid frågor eller idéer.

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad