Projektbenämning

Innovationsupphandling Tilläggsisolering av ytterväggar

Ansvarig

Projektledare Thomas Sundén, Sustainable Innovation

Projekttid

2023-03 – 2024-09

Fördjupningsområde

Klimatskärm

Bakgrund

Som grund för denna innovationsupphandling ligger förstudien ”Förstudie Innovationsupphandling Tilläggsisolering av ytterväggar ” vars resultat pekade ut behovet av att skapa förutsättningar för marknadsgenomslag för nyttjande av den utvecklade affärsmodellen gällande tilläggsisolering av ytterväggar.

Förstudien lyckades, i enlighet med målsättning:

  • Vidareutveckla effektsignaturmetoden som redskap för att följa upp funktionsmål avseende förbättrad energiprestanda.
  • Utveckla ett förfarande för energiberäkningar som ska tillämpas som verifikat vid upphandling.
  • Ta fram hur funktionsgarantier för tilläggsisolering ska kunna formuleras.

Intresset bland bostadsbolagen, Mur- & Putsföretagen samt Fjärrvärmeföretagen var stort för förstudiens arbete.

Syfte och mål

Projektets målsättning är att bygga vidare på de goda resultat som föregående teknikupphandling och förstudie genererat samt skala upp och sprida utvecklad affärsmodell och energisignaturmetod. Syftet är att nå större marknadsgenomslag för den framtagna affärsmodellen.

Genomförande

En beställargrupp bestående av offentliga och privata bostadsbolag bildades under förstudien och fem planerade upphandlingar kommer ingå som piloter i detta projekt. Projektet delas upp i två etapper under år 2023 och 2024.

Under Etapp 1 avses att vägleda beställargruppens pilotprojekt i syfte att utprova affärsmodell och energisignaturmetod. I detta ingår att vidareutveckla krav på energiuppföljning och krav på funktionsgarantier samt genomföra nollmätning med energisignaturmetod i piloterna innan installationer genomförs.

Under Etapp 2 genomförs Utvärdering av anbud, urval av leverantörer, tilldelning och kontraktering för pilotprojekten. Under denna etapp genomförs även Spridningsaktiviteter.

Efter etapp 2 och att pilotprojektens tilläggsisoleringsentreprenader är avslutade avses den utvecklade energisignaturmetoden användas för att verifiera den förbättrade och garanterade energiprestandan för byggnaderna.


Detta är en fortsättning på denna förstudie.


Publicerad
Senast uppdaterad