Vi är glada att kunna presentera sju nyligen avslutade förstudier och vägledningar inom olika områden:

 1. Rapport om elektroniska termostater
  Förstudien genomlyser vilka behov som finns hos fastighetsägare gällande elektroniska termostater i flerbostadshus. Den tar även fram en produktöversikt av vad som finns på marknaden idag kring elektroniska termostater och ger en bild av möjligheterna med dessa från intervjuer med leverantörer. Läs mer och ta del av förstudien här.
 2. Förutsättningar för enkätstudier av hälsomässiga och energieffektiva byggnader
  Förstudien har tittat på förutsättningarna för att utvärdera hälsomässigt energieffektiva byggnader genom en webbaserad enkät, med fokus på en bra inomhusmiljö. Genom användning av objektiva och mätbara indikatorer som samvarierar med de boendes upplevelser av inomhusmiljön, syftar projektet till att klassificera olika renoveringsåtgärder. Det övergripande målet är att ta fram en brukarenkät för boende i energirenoverade bostadshus. Läs mer och ta del av förstudien här.
 3. Framgångsfaktorer vid implementering av digital styrning av energianvändning
  Denna förstudie sammanfattar ÖBO:s digitala resa och identifierar framgångsfaktorer som bidragit till en lyckad implementering av deras digitala plattform. Genom att analysera modellens skalbarhet och strategier för att sprida kunskap till fler organisationer, syftar förstudien till att inspirera fler kommunala fastighetsbolag att effektivt styra sina energisystem. Läs mer och ta del av förstudien här.
 4. Metoder och verktyg för innovativ upphandling i klimatkloka BRF:er och mindre fastighetsägare av flerbostadshus
  Denna förstudie undersöker hur befintliga verktyg från initiativ som BeBo kan användas för att öka takten i energieffektiviseringen hos bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare. Vi analyserar även hur kommunala energi- och klimatrådgivare använder metoder och verktyg i sin rådgivning samt vilka energitjänster som erbjuds och efterfrågas av målgruppen. Dessutom granskar vi hur EU:s styrmedel påverkar målgruppen. Målet är att resultatet ska bidra till ett större projekt. Läs mer och ta del av förstudien här.
 5. Utbildningsinsatser för byggaktörer om byggnadsintegrerade solcellslösningar
  Denna förstudie utgör en fortsättning på vår tidigare forskning och har resulterat i ökad förståelse för utbildningsinsatser kopplade till implementering av BIPV i byggprojekt. Genom att utveckla processer för projektering, upphandling och genomförande av BIPV-projekt har vi skapat en tydlig plan för kunskapsuppbyggnad, riktad till beställare, arkitekter och konsulter. Dessutom har vi identifierat möjligheter till samverkan för utbildningsinsatser och etablerat ansvarsområden för långsiktig förvaltning. Våra insatser inkluderar även en utredning av förutsättningarna för fortsatt forskning genom samarbete mellan akademi och industri.
Publicerad
Senast uppdaterad