Projektbenämning

Tekniktävling Bostads-FTX

Ansvarig

Jens Penttilä, WSP

Projekttid

Förberedelser initierade 2023
Projektet pågår till 2024

Tävlingstid

November 2023 - Vår/Sommar 2024

Fördjupningsområde

Installationer

Bakgrund

FTX-ventilation har stor potential för energibesparing och förbättrat inomhusklimat, men installationer av FTX-aggregat har visat sig använda mer energi än beräknat och drabbas av problem som påfrysning, avfrostning och hög fuktighet i frånluften. En förstudie har genomförts inom ramen för BeBo för att identifiera problemområden och ta fram en kravspecifikation för att utveckla och förbättra bostads-FTX för flerbostadshus. Fastighetsägare inom Energimyndighetens nätverk BeBo efterfrågar energieffektivare och robustare ventilationssystem. En beställargrupp av fastighetsägare har gett sina synpunkter och erfarenheter för att ta fram en kravspecifikation, som ska utgöra grund för en tekniktävling för att få fram bättre fungerande bostads-FTX i flerbostadshus.

Mål

 • Framtagande av en kravspecifikation för centrala FTX-aggregat i flerbostadshus med fokus på minskad påfrysning och avfrostning

 • Ökad kunskap om bostads-FTX, styrstrategier och prestanda hos beställare

 • Bättre samarbete och kontakt mellan beställare och leverantörer

 • Förbättrad prestanda och funktionalitet för minskad påfrysning, avfrostning

En tekniktävling för leverantörer ska genomföras under 2023–2024 för att utveckla bättre centrala FTX-aggregat i flerbostadshus utifrån en kravspecifikation som tagits fram tillsammans med fastighetsägare i en förstudie 2022.
Tidigare förstudier genomförda inom BeBo:s fördjupningsområde ventilation har identifierat ett antal tekniska problem som kan uppkomma när man använder traditionella ventilationslösningar i lufttäta hus.
Målet med denna tekniktävling är att identifiera, testa och utvärdera nya och innovativa lösningar på dessa problemområden.
Förhoppningen är att leverantörer utvecklar nya lösningar som kan bidra till att förbättra energiprestanda, inomhusmiljö och luftkvalitet och förebygga både ohälsa och byggnadsskador.

Genomförande

Projektet omfattar tre delmoment:

 1. Framtagande av tävlingsvillkor
  En beställargrupp bestående av olika bostadsbolag medverkar till att förankra tävlingsvillkor/kravspecifikation och ge input till tävlingen.
  Kravställningen ska vara tillräckligt ambitiös men också ligga på en rimlig nivå, så att ventilationslösningarna blir kostnadseffektiva.
  Dialog förs med leverantörer om kravspecifikationens rimlighet och ambitionsnivå.
  I samband med att tävlingskriterier tas fram förbereds förutsättningar för hur leverantören ska redovisa beräkningar och mätningar för ventilationsaggregatets prestanda. Exempel på vad som igår är luftflöden temperaturer och fukthalter mm.

 2. Utvecklingsfas
  Tävlingen startar i November 2023. Då kommer tävlingsvillkoren/kravspecifikationen skickas ut till anmälda deltagare. Det kommer att finnas en FAQ-sektion som uppdateras regelbundet. Frågorna kommer att publiceras och besvaras.
  Ett startseminarium för lansering och spridning av tävlingen genomförs för leverantörer fredag den 10e november kl.10.00 - 11.30 för genomgång av tävlingshandlingar och eventuella frågor. Det blir en webbaserad informationsträff för bland annat tävlingsvillkor, beräkningar, tidsplan, utvärderingskriterier och poängsättning.
  Under tävlingstiden kommer leverantörer att förbättra och utveckla sina befintliga och nya FTX-lösningar utifrån behoven som kravställs. Tävlingsunderlagen utgörs av funktionskrav och beskrivningar av fastighetsägarens problem och behov, vilket ger frihet till leverantörerna att vara innovativa och komma med förslag på systemlösningar. Leverantörer kommer ha ca 6 månader på sig att utveckla och förfina sina systemlösningar. Projektgruppen administrerar och utgör stöd till tävlingsdeltagare.

 3. Utvärderingsfas
  Efter inlämning av tävlingsbidrag, sker en granskning av bidragen av en expertgrupp (jury), utifrån kravställningarnas uppfyllande. Under denna fas kommer eventuellt kontakter tas med tävlande leverantörer om ytterligare kompletteringar, redogörelse eller om demopresentationer efterfrågas av expertgruppen.
  Ett utvärderingsmöte kommer att hållas för urval av kvalificerade tävlingsbidrag.
  Ett slutseminarie med presentation av utvalda system genomförs. Resultatet av tekniktävlingen offentliggörs och presenteras på ett fysiskt evenemang (ev. en mässa).

Tidplan för tävlingen

November 2023

Tävlingshandlingarna skickas ut till de som har anmält sig, och tävlingen startar.

Startseminarium med möjlighet att ställa frågor om tävlingen sker fredag den 10e november kl.10.00 - 11.30.

2024-04-30

Sista tidpunkt för inlämning av tävlingsförslag.

Möjlighet till komplettering.

Juni - august 2024

Utvärdering av inkommande tävlingsbidrag.

September 2024

Resultatet av tekniktävlingen offentliggörs och presenteras vid ett slutseminarium.

Dokument:

Tävlingshandlingar (med instruktion och specifikation för tävlande skickas efter bekräftad anmälan)

FAQ (frågor och svar) som ställs under tävlingstiden (ny sida)

Presentation/inspelning från startseminarium 10 november (kommer)

Vill du veta mer om bakgrunden till tekniktävlingen och de problem som tävlingen ska lösa?

Här finns rapporter från tidigare genomförda förstudier inom området:

Innovationsupphandling Bostads-FTX i flerbostadshus - Förstudie

Kontaktpersoner:

Jens Penttilä, Jens.penttila@wsp.com

Per Kempe, per.kempe@ri.se


Status

Nu har halvtid passerat i tävlingstiden för framtagande av tillverkares förslag på bättre Bostads-FTX. BeBos medlemmar efterfrågar bostads-FTX som bättre lever upp till förväntningar om robust, energi- och effekteffektiva ventilationsaggregat där fuktalstringen i flerbostadshus är en stor utmaning.

Tekniktävlingens viktigaste utgångspunkt är prestandaredovisning för ventilationsaggregats medeltemperaturverkningsgrad inklusive avfrostningsfunktion samt god information om ventilationsaggregatets drift och driftstatus, för att ge driften bättre förutsättningar för energieffektiv drift.

Figuren visar uppmätt medeltemperaturverkningsgrad vs. utomhustemperatur för ett ventilationsaggregat med utetemperaturstyrd avfrostning (röda prickar) jämfört med energiberäkningen (svart linje) där avfrostning efterliknas med att begränsa avluftstemperaturen till +1oC. Skillnaden innebär ökat behov av värmeeffekt (abonnemangskostnad).

Se fullständig delrapport nedan:

Excel-ark för att beräkna ventilationsaggregats energi- och effektbehov under uppvärmningssäsongen:

Publicerad
Senast uppdaterad