Projektbenämning Hållbara energisystemlösningar inom solenergiområdet - Beslutsguide och upphandlingsrutiner
Ansvarig Bosse Wikensten, Åsa Wahlström
Kontakt asa.wahlstrom@cit.chalmers.se, bosse.wikensten@cit.chalmers.se
Projekttid 2012-2015

Solcellspaneler har minskat kraftigt i pris de senaste åren. Av olika anledningar har intresset för att producera sin egen el ökat.

2012 identifierade BeBo-rapporten ”Hållbara energisystemlösningar inom solenergiområdet- Nulägesanalys” ett behov av:

  • beslutsguide vid val mellan solvärme och solel
  • installations- och driftserfarenheter för solenergi, främst solel
  • förbättrade upphandlingsrutiner
Solenergi

Inom BeBo-projektet har en beslutsguide tagits fram, och även kravspecifikationer för solvärme och solel. Bedömningen var att kravspecifikationen särskilt för solel behövde förbättras med hjälp av erfarenheter från fler installationer. Vidare behövdes en checklista tas fram – en checklista med aspekter att beakta vid upphandling av solelanläggningar. Slutligen behövdes fortsatt erfarenhetsåterföring från installation och drift. Fortsatt arbete har därför fokuserat på solel.

Beslutsguide, installations- och driftserfarenheter samt upphandlingsrutiner

Beslutsguiden avser att hjälpa en fastighetsägare att avgöra om solel eller solvärme är mest lönsamt under givna förutsättningar. Med hjälp av guiden får fastighetsägaren ett bättre underlag för att gå vidare med en fortsatt upphandling av solenergi. Guiden är ett enkelt Excel-verktyg och kan hämtas nedan.

De två solcellsanläggningar som studerats är Lunds kommuns installation på Fäladshallen i Lund och Bostadsbolagets testanläggning i Göteborg. Installationen i Lund består av 500 m2 polykristallina solceller, med lutningen 15° (mot horisontalplanet), hälften är riktade mot öster och hälften mot väster. Installationen i Göteborg är en testanläggning, med fem grupper av solceller om vardera 10 m2. Av dessa grupper är en riktad mot söder med 45° lutning, två mot sydost respektive sydväst med 10°lutning (nästan horisontellt) och två mot sydost respektive sydväst med 90° lutning (vertikalt).

Installationserfarenheterna är övervägande positiva. Leverantörer och installatörer, såväl som fastighetsägare har goda erfarenheter av solcellsinstallationer. Den viktigaste erfarenheten är att följa takets lutning (trots något sämre verkningsgrad) vid installation för att undvika vindlaster.

Driftserfarenheterna är också övervägande positiva.

Några driftserfarenheter:

  • Horisontella eller nästan horisontella solpaneler gynnas av s.k. diffus solinstrålning och skall därför ses som goda alternativ till söderläge med 45° vinkel.
  • Ta reda på byggnadens elanvändning över dygnet och försök matcha behovet (om möjligt). Alternativet är att överväga möjligheter till lagring (batterier) eller export till elnätet.

Nulägesanalys

Syftet med nulägesanalysen var att visa hur marknaden för solenergi ser ut i Sverige och att ge exempel och erfarenheter från olika genomförda solenergiprojekt. Avsikten var att visa på hur väl tekniken är utvecklad för direkt användning och om det finns några hinder för en större marknadsintroduktion av solenergi främst i befintliga flerbostadshus.

Potentialen för solenergi i befintliga flerbostadshus är stor. Genom att installera solenergi i samband med renovering finns en teknisk potential på 0,9 TWh solel eller 2 TWh solvärme fram till 2020. Det finns ett antal bra exempel på solenergiapplikationer i Sverige och mängder av exempel i Europa, främst Tyskland som ligger långt före. Den finns också bra leverantörer och installatörer i Sverige. Det finns dock få exempel med dokumenterad erfarenhet från installerad solenergi i befintliga flerbostadshus i Sverige.

Nulägesanalysen kan konstatera att tekniken för solenergi är väl utvecklad och det råder inga tekniska hinder för en mer utbredd installation av solenergi i befintliga flerbostadshus. Ett ökat intresse för solenergi och en ökad marknad i Sverige gör att det behövs mer konsulter och installatörer med goda kunskaper om solenergi, vilket i sin tur ger ett ökat behov av utbildning.

Det främsta hindret för en större marknadsintroduktion av solenergi i befintliga flerbostadshus är att kunskapsnivån hos beställare (byggherrar) och konsulter inte är tillräcklig. Här finns utvecklingsbehov om hur en anbudsförfrågan ska utformas för att få en rätt dimensionerad anläggning och rätt val av solel och/eller solvärme. Vidare saknas samlade erfarenheter från installation, drift och underhåll samt erhållen prestanda. Det behövs en mall för kravspecifikation som kan användas för flera kategorier av byggnader.

För en snabbare implementering av solenergi i befintliga flerbostadshus finns behov av en samlad kunskap med syfte att ge en ökad kompetens hos främst beställare. Den samlade kunskapen bör innehålla beslutsguide, upphandlingsrutiner och installations och driftserfarenheter.

Ladda ner samtliga dokument här:


Denna information är, utan bearbetning, hämtad från den tidigare webbplatsen. Vid frågor kring innehållet i informationen - kontakta kansliet på info@bebostad.se.

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad