Denna förstudie har identifierat vilka svårigheter bostadsrättföreningar kan uppleva vid installation av solceller. I det första stadiet vid ide och uppstart är det bland annat viktigt med god projektledning och att se över om andra energieffektiviseringsåtgärder kan genomföras i samband med solcellsinstallationen. Vid upphandling av leverantör behöver krav som anläggningen ska uppfylla specificeras. Vid installationen är det rekommenderat att anlita en oberoende besiktningsman för att tidigt upptäcka eventuella fel. Under driften av anläggningen bör den dagliga produktionen följas upp med mätning för att säkerställa att allt fungerar som det ska. För att skapa engagemang och förståelse för solcellsanläggningen hos boende kan producerad solenergi visas på en display i trapphuset.

I förstudien beskrivs även nyttan och mervärdet med en solcellsanläggning för bostadsrättsföreningar, vilket även bör vara en del av en guide. Det innefattar bland annat ekonomisk nytta, minskad specifik energianvändning, god miljöprofil och lägre klimatpåverkan jämfört med traditionell elproduktion. Dessa ekonomiska och miljömässiga aspekter bör lyftas fram då beslut om genomförande tas i föreningen.

Denna förstudie har identifierat vilka punkter som bör vara med i en handbok för solcellsinstallationer i flerbostadshus riktad till bostadsrättsföreningar. Nästa steg är att i en workshop presentera och diskutera denna förstudies resultat samt bilda en arbetsgrupp som tar arbetet vidare genom ett projekt för att utforma en handbok och besluta om ägandeform samt utformning. Inom projektet bör handboken testas på ett antal bostadsrättsföreningar som är intresserade av en solcellsinstallation och deras feedback på utformningen tas i beaktande.

Läs mer om förstudien på > Vägledning solcellsinstallation i flerbostadshus - Förstudie

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad