Energimyndigheten har nyligen fått i uppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna för att bilda och bedriva verksamhet i gemenskaper för förnybar energi och medborgarenergigemenskaper samt huruvida det behövs ytterligare insatser för att främja sådana gemenskaper.

Under 2024 genomför BeBo, tillsammans med Belok, utredningen Energigemenskaper - förutsättningar och möjligheter, med syfte att främja och möjliggöra utvecklingen av energigemenskaper genom att föreslå främjandeåtgärder utifrån olika aktörsperspektiv. Målet med utredningen är att ta fram ett underlag innehållande förslag till främjandeinsatser inklusive förslag till ramverk för aktörssamverkan. Underlaget kommer att baseras dels på olika fastighetsägares perspektiv, dels på olika energibolags perspektiv. Förslagen ska kunna användas i Energimyndighetens pågående regeringsuppdrag om energigemenskaper.

Vill du veta mer om projektet kontakta Martin Warneryd, RISE.

Publicerad
Senast uppdaterad