Geotermisk förvärmning

Denna förstudie ska ge kunskap om hur man ska dimensionera FTX-system med geotermisk förvärmning på ett optimalt sätt, för att undvika problem med påfrysning av värmeväxlaren och spara värmeeffekt.

Tvättstugor - en multidisciplinär studie

Denna förstudie har med ett multidisciplinärt perspektiv undersökt hur olika lösningar för tvättfunktionen påverkar de boende, bostadsbolag och samhället. Till grund för studien ligger litteraturstudier, intervjuer och analys. Alla tre dimensionerna av hållbarhet har analyserats och tydliggjorts med Energimyndighetens mervärdesmodell för energieffektivisering.

Science Based Targets för svenska fastighetsägare och småhustillverkare

Förstudien undersöker hur vetenskapligt baserade mål kan stödja nätverken BeBo, Belok och BeSmå och dess medlemmar i att påskynda omställningen och omvandla det arbete som redan görs till vetenskapligt baserade mål som genomsyrar hela verksamheterna och tar energi- och klimatarbetet upp till verksamheternas strategiska ledningsnivå och behåller frågan där.

VVC-lösningar

Produktion av tappvarmvatten är ett av de viktigaste tekniska systemen i ett flerbostadshus, tillsammans med uppvärmning och ventilation. I denna förstudie har ej konventionella VVC-lösningar utvärderas ur ett energiperspektiv för att ge fastighetsutvecklare och fastighetsägare av flerbostadshus en bättre förståelse för dessa system och dess eventuella energivinst.

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad