Baserat på de enkäter och intervjuer som genomförts i förstudien, visar resultaten att besparingen av varmvatten varierar efter att IMD införts, men tyngdpunkten ligger på runt 20 procents besparing. Resultatet bekräftar vad tidigare studier visat och stämmer även överens med uppgifter från leverantörer av mätsystem.

Avgörande för vilken effekt som kan åstadkommas med IMD är hur kommunikationen med hyresgästerna sker. Syftet med IMD och hur de kan påverka sina kostnader måste vara glasklart för att åstadkomma beteendeförändringar. Ytterligare en aspekt som diskuteras i förstudien är hyresgästernas priskänslighet och hur prisnivån för varmvattnet styr det resultat som kan uppnås med IMD.

För att underlätta fastighetsägarnas arbete med IMD har följande goda råd tagits fram:

  • Nå ut med information, engagera hyresgäster och ha en transparent prissättning
  • Förankra arbetet med IMD internt i hela organisationen
  • Mjukstarta debiteringen vid införandet av IMD
  • Säkerställ bra VVC eller installera IMD parallellt med temperaturmätare
  • Följ upp att mätarna fungerar och kvalitetssäkra mätningarna

Majoriteten av fastighetsbolagen använder en volymbaserad enhetstaxa per kubikmeter varmvatten. Att låta en normalanvändning ingå i hyran är också en vanlig metod. Flera fastighetsbolag ser fördelar med att gå över till en säsongsuppdelad debiteringsmodell. I en säsongsbaserad modell har fjärrvärmetaxan en större förankring och därmed speglas i högre grad fastighetsbolagets egna kostnader för varmvattnet.

Att minska användningen av varmvatten vintertid bedöms ha stor samhällsekonomisk nytta eftersom det skulle minska effektproblematiken och därigenom användningen av fossila bränslen i fjärrvärmeverken. Samtidigt har studien identifierat en stor försiktighet bland fastighetsbolagen som menar att det är av stor vikt att ha en så enkel debiteringsmodell som möjligt. Att en differentierad taxa skulle kunna innebära fler kommunikationsinsatser, mer kundtjänsthantering och större administration kan vara en avgörande anledning att inte införa taxan, trots de miljömässiga och ekonomiska nyttorna som modellen innebär.

Läs slutrapporten här:

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad