Den 11:e november presenterade BeBo-förstudien Förutsättningar för analyser av energieffektiva flerbostadshus funktioner och energianvändning av Per Kempe på PE Teknik & Arkitektur.

Inom förstudien har kontroll och översiktlig genomgång av ca 15 flerbostadshusprojekt genomförts med fokus på:

  • Förutsättningar för mätning och loggning.
  • Tillgång till systemdokumentation, energiberäkningar, mätdata
  • Mindre analys av mätdata.

Det är viktigt med detaljer i energieffektiva byggnader. Detaljer som kunde försummas för 15 år sedan måste man ta hänsyn till nu eftersom värmeanvändningen idag är en bråkdel av vad den var då. Därför finns ett stort behov av att gå igenom metoder, arbetssätt, med mera, för att tillse att tillräcklig hänsyn tas till de viktiga detaljerna i energieffektiva byggnader. I en del energiberäkningarna är inte uppdaterade till hur det blev byggt. Det vill säga hänsyn till förändringar under byggprocessen av systemval och produkter samt brister i idrifttagning och injustering. Relationsenergiberäkningen ska redovisa relevant månadsenergier för olika system i byggnaden vilka driften kan jämföra med sina uppmätta energier. I energiberäkningar av byggnader underskattas/ försummas ofta värmeförluster från distributionssystem med avvikande medietemperatur mot omgivningen som VVC-förluster och förluster från ventilationskanaler, främst utelufts- och avluftskanalerna.

Luftflödesobalans kan ge ett ökat värmebehov och driftstörningar i ventilationens värmeåtervinning, samt brister i injusteringen och styrning av värmesystemen. De flesta av de granskade flerbostadshusen i förstudien har goda mätförutsättningar (1 år med tim-data) och 40 % av flerbostadshusprojekten kan logga 5-min-data, så styrproblem kan undersökas. Dock är inte betjäningsområden för energimätarna kontrollerade, då platsbesök inte genomförts.

För film från presentationen samt ppt. bilder följ länken nedan:

Ta del av hela förstudien här.