Onsdag den 7 oktober genomfördes BeBo och Beloks gemensamma workshop kring nätverkens satsning inom Fördjupningsområde Smarta stadsdelar. I dialog med medlemmar och andra aktörer har vi försökt svara på frågor kring vad är en smart stadsdel?, vilka hinder finns ur en fastighetsägares perspektiv?, hur sker kravställningen? samt vilka verktyg finns för att skapa en smart stadsdel? Under workshopen redovisades vad dialogen och analysen lett till. En bredare diskussion hölls också kring dessa frågor, samt vad nätverken kan bidra med. Sammanfattning av analysens resultat finns att ladda ner längst ner på sidan.

Deltagarna blev indelade i mindre grupper och fick möjlighet att diskutera följande frågeställningar:

 • Hur säkerställer vi att rätt fråga tar plats vid rätt tillfälle för att skapa den smarta staden? (ur ett fastighetsägarperspektiv)
 • Vilken fråga ska tas i respektive processteg? Vilka aktörer berörs, vem har ansvar, vilka krav kan ställas?
 • Vilket processtöd behöver fastighetsägare?

Deltagarna såg bland annat ett behov av kompetenshöjning hos kommunerna, behov av en samordnande aktör, en lämplig aktör som bör ta fram kravspecifikationer och riktlinjer för hur man kan och bör inleda processen. Det diskuterades även en del kring affärsmodeller och data, vem äger data i en smart stadsdel?

Det finns behov av utbildningsmaterial. Utbildning i vad en smart stadsdel är och arbetet kring hur en smart stad ska se ut. Dialogerna fokuserade även på vikten av planerings- och markanvisningsprocessen i tidiga skeden där ambitioner och resurser avgörs. I denna process har kommuner och städer stor påverkansmöjlighet.

Vidare hölls diskussioner kring utmaningar med öppna data. Teknikutvecklingsmöjligheterna anses stora inom området. Detta kräver flexibilitet i processerna och i beslutstaganden. Det måste vara möjligt att ändra på saker under resans gång.

Viktigt att trycka på i processen är vikten av samordning. En ny roll som kan jämföras med processledning för miljöklassning skulle kunna utvecklas. I diskussionerna lyftes även vikten av vision och mål för den smarta staden och att detta finns med i hela kedjan. Längst ner på sidan finns att ladda ner en sammanställning av gruppernas arbetsdokument.

Dagen avslutades med diskussion kring nätverkens roll för hur Fördjupningsområdet ska tas vidare och göra skillnad. Önskvärt från deltagarna är att Fördjupningsområdet ska kunna stötta genom att:

 • Samla goda exempel
 • Metodbeskrivningar av exempelvis ÖBOs arbete i Tamarinden
 • Studiebesök
 • Central roll i utveckling av informationsmaterial
 • Ta fram en hjälp för att sätta målbilder i tidigt skede!
 • Identifiera vilka utmaningar som skulle gör mest nytta i första hand
 • Rekommendationer på hur processen mot en smart stadsdel kan genomföras
 • Skapa tekniska anvisningar för nätverksuppbyggnad inom fastighetsautomation
 • Specificera vad som kan vara öppet och vad som måste vara slutet i uppkopplingar
 • Ta fram kravspecifikationer för upphandling i olika skeden
 • Med hänsyn till säkerhet bör kravspecifikationer, utifrån tydliga systemgränser, skapas centralt
 • Kravspecifikationer: API strategi & ontologier för uppkoppling mot den smarta staden
 • Skapa flexibilitet genom teknikval för framtida möjligheter och affärsmodeller
 • Utgå från fastighetsägarnas verkliga behov
 • Ett stort område som kommer göra stor nytta är utveckling inom välfärdsteknik där många aktörer måste samverka
 • Involvera småhussektorn och dess behov
 • Initiera svenska projekt och sammanföra intresserade aktörer
 • Formulera EU projekt

I det fortsatta arbetet kommer prioritering av de viktigaste områdena för nätverkens medlemmar att göras för att välja vad nätverken ska fokusera på i kommande arbete.

Analysen är utförd av Emil Andersson och Göran Werner från BeBos koordinering, samt Helena N Lantz, Pauline Ekoff och Kajsa Andersson, från Beloks koordinering. För frågor kring analysen eller Fördjupningsområdet kontakta samordnare för Fördjupningsområdet, Kajsa Andersson, Belok och Emil Andersson, BeBo.

Resultat från analys och workshop hittar du här:

Resultat analys smarta stadsdelar (229.3 KiB)

Arbetscanvas smarta stadsdelar (139.3 KiB)

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad