Workshopen inleddes med att tre inbjudna representanter från banker översiktligt presenterade deras erbjudande kring Grön Finansiering. De inledande presentationerna satte ramarna för de två efterföljande passen i workshopen.

På det första passet diskuterades kriterier och definition för Grön Finansiering. I stora drag var resultaten från diskussionen att

 • Grön Finansiering är en finansieringslösning som används för projekt med stor miljö- och hållbarhetsprofil
 • Grön Finansiering ses som en stor tillgång för att stärka ett projekts gröna profil
 • Stor vikt bör läggas på att visa att medlen som används för Grön Finansiering kommer från gröna obligationer
 • Det är viktigt hur kriterier för Grön Finansiering ställs för att underlätta uppföljning och skapa mätbarhet
 • Flexibilitet i kravnivåer för Grön Finansiering är viktigt för att även fånga upp mindre och kontinuerligt effektiviseringsarbete som fastighetsägarna utför
 • Grön Finansiering har ökat mycket de senaste åren, och förväntas fortsätta öka. Dock tros det utvecklas från att framförallt innefatta energieffektivisering till att även inkludera klimatfaktorer och sociala aspekter
 • Uppföljning av sociala aspekter är komplext och innefattar flera indikatorer. Det kan också finnas en målkonflikt mellan grönt/socialt - att bygga bra eller bygga billigt/tillgänglig

Syftet med passet efter fikat var att deltagarna skulle lyfta sina organisationers utmaningar och behov kring Grön Finansiering för att kunna finna gemensamma beröringspunkter. Synpunkter som framkom kan sammanfattas:

 • Viktigt att finna lösningar och kriterier för befintlig bebyggelse, där den stora energieffektiviseringspotentialen finns
 • Det finns villiga investerare, arbete måste ske för att öka efterfrågan på Grön Finansiering. Då kommer fler och anpassade erbjudanden att kunna tas fram.
 • Deltagarna upplever att Grön Finansiering bäddar för ett kunskapsutbyte inom organisationen och mellan aktörer när flera led behöver föra dialog kring finansieringen och projekten
 • Skapa direktkontakt mellan fastighetsägarna och centrala personer på bankerna som ansvarar för att ta fram kriterier för Grön Finansiering
 • Tillgängliggöra Grön Finansiering för mindre fastighetsägare och bostadsrättsföreningar genom samarbete med de kommunala energi- och klimatrådgivarna
 • En allmän kunskapshöjning i frågorna för alla aktörer i respektive branscher

BeBo kommer att arbeta vidare med tankar, förslag och frågor som dök upp på workshopen.

Nedan finner ni presentationer från inledningstalarna.

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad