Nystartat projekt för optimerad renovering för Effektiva SolcellsTak (EST)

Att göra takrenoveringar med solceller till ett självklart val för fastighetsägare är målet när RISE med partners nu startar solcells-projektet ”EST”. Tillsammans med fastighetsmarknaden fördjupar EST tidigare forskningsresultat och förankrar dessa resultat i reella byggprojekt. Ekonomi och effektivitet ligger i fokus när fyra byggnader ska renoveras med solceller.

Med finansiering av E2B2 projektleder RISE ett större projektkonsortium med syfte att underlätta takrenoveringar som kombineras med solcellsinstallationer. Flera aktörer samverkar för att hitta anpassade lösningar för solcellsanläggningar och som ska testas i pågående byggprojekt. Kostnadseffektivitet och smidiga processer är fokus. BeBo bevakar projektet genom medverkan i referensgrupp.

Läs mer om projektet här.

Delrapport visar på ökad egenanvändning av solel med byggnader sammankopplade i mikronät

Eksta Bostads AB har tillsammans med Ferroamp Elektronik AB och WSP Sverige AB under två års tid med finansiering från Energimyndigheten drivit ett pilotprojekt där teknik och systemlösningar har testats för att maximera lönsamheten och nyttan med solcellsanläggningar i nybyggnation kopplat till befintlig bebyggelse.

Projektet tar avsprång i att dagens lagstiftning och elmarknad medför att den egenanvända solelen, som ersätter köpt el, har ett större värde än den solel som säljs till elnätet. Projektets mål har därför varit att utvärdera hur ett mikronät kan bidra till ökad egenanvändning av solel genom att överföra solel mellan byggnader med hjälp av två koncept.

Det ena är att utvärdera energianvändning samt solelproduktion från ett installerat mikronätsystem mellan fyra nybyggda flerbostadshus och det andra är att teoretiskt utvidga mikronätet även till fyra närliggande byggnader i Ekstas bestånd.

Projektets resultat har visat att överföring av solel mellan byggnader med hjälp av ett mikronät bidrar till ökad egenanvändning av solel och kan därmed bidra till att öka lönsamheten för den producerade solelen.

I dagsläget är Nätkoncessionslagen liksom regler kring energiskatt största hindren för en nationell uppskalning av solcellsanläggningar.

Läs mer om projektet och resultaten i delrapporten här.