Klimatkrav i byggprocessen – Erfarenheter från BeBo & Belok

Förstudien har sammanställt erfarenheter av hur beställare av bostads- och lokal-byggnader (specifikt medlemmar i BeBo och Belok) ser på resurseffektivitet och klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv, både med avseende på hur de arbetar idag och hur tankarna går inför framtiden. Förstudiens mål var att sammanställa hur medlemmarna i BeBo och Belok ser på möjligheterna att lyda de uppmaningar som ställs till beställarledet i färdplansutredningen, vad de tycker om Boverkets förslag om klimatdeklarationer, deras erfarenheter av att arbeta med klimatkrav samt hur Energimyndigheten skulle kunna stötta i detta arbete framöver. Ta del av mer information och läs förstudierapporten här.

Invändig tilläggsisolering av äldre flerbostadshus 2

Detta förprojekt i sina två delar har undersökt förutsättningarna för invändig tilläggsisolering av ytterväggar och möjligheterna till att söka medel för ett projekt kring detta via E2B2. Arbetet bestod av att sammanfatta och analysera information om befintlig kunskap och erfarenheter i Sverige och övriga världen inom området. Under 2017 genomfördes inom del 1 av förstudien som en inledande litteraturstudie och utredning. Fokus i detta förprojekt var att undersöka förutsättningarna för att utarbeta en metodik med avseende på invändig tilläggsisolering, baserad på tillgänglig kunskap, nationellt och internationellt. Ta del av mer information och läs förstudierapporten här.

Behov av insatser inom fördjupningsområde lönsamhet

Den allmänna kunskapen om hur energieffektiviseringsåtgärder kan räknas hem är fortfarande relativt låg. Genom att öka den allmänna kunskapen om lönsamhetskalkylering är tanken att fler fastighetsägare blir bättre på att kunna påvisa lönsamhet i energieffektivisering och därmed genomföra fler energieffektiviserande åtgärder. Målet med förstudien, som inkluderar intervjuer i förberedelse för en workshop med representanter från andra myndigheter och aktörer i branschen, är att komma fram till vilka aktiviteter som kan göras framöver för att vidareutveckla och nå ut bredare med den kunskap som finns inom BeBo. Resultatet summeras i en kort rapport, som ligger till grund för eventuellt fortsatt arbete. Ta del av mer information och läs förstudierapporten här.

Teknikupphandling - Likström

Intresset för att öka egenanvändningen av egengenererad el från solcellsanläggningar med hjälp av batterilager har ökat de senaste åren. Inom ramen för BeBo genomfördes därför under 2017 en förstudie kring likströmsapplikationer i kombination med solcellsanläggningar. Denna förstudie avser att ytterligare förbereda inför en Teknikupphandling av Likströmsteknik genom att undersöka medlemsföretagens (och andra relevanta aktörers) intresse för att efterfråga produkter för likström i bostadsbebyggelse, vilken utveckling som önskas av denna teknik samt vilka fastighetsägare som har intresse att delta i en beställargrupp i en eventuell Teknikupphandling. Ta del av mer information och läs förstudierapporten här.

Uppföljning av solcellsanläggningar

Syftet med förstudien är att kartlägga och sammanställa medlemsföretagens erfarenheter av mät- och uppföljning av solelproduktion. Förstudien ska jämföra mät- och uppföljningssystem för solcellsanläggningar för att utreda vilka nyckeltal som medlemsföretagen har nytta av för att mäta och utvärdera. Huvudmålet med förstudien är att formulera en projektansökan för ett mätprojekt av solcellsanläggningar. Projektansökan innehåller bland annat upplevda utvecklingsbehov i mät- och uppföljningssystem för solcellsanläggningar och nödvändiga poster som bör mätas och följas upp i en solcellsanläggning. Ta del av mer information och läs förstudierapporten här.

Vidareutveckling av BeBos lönsamhetskalkyl

Förstudien syftar till att vidareutveckla BeBos lönsamhetskalkyl, genom att förtydliga lönsamhetstermerna och utveckla känslighetsanalysen. Vidareutvecklingen syftar till att användare av kalkylen enklare ska kunna skatta och hantera risker kopplade till osäker indata vid lönsamhetskalkylering. Inom förstudien utreder BeBo och Belok likheter och skillnader inom den lönsamhetsterminologi som används samt om det är möjligt att harmonisera ord, begrepp och termer inom området lönsamhet. Förstudien har resulterat i en ny version av BeBos lönsamhetskalkyl, tillhörande manual och en instruktionsfilm. Ta del av mer information och läs förstudierapporten här.

Lokala energisystem med fokus på optimerad solelanvändning

Som en del av Energimyndighetens internationella arbete deltar myndigheten i flera multilaterala forsknings- och innovationssamarbeten. Den aktuella workshopen i Bryssel gäller uppstart av en delaktivitet som syftar till ökat utbyte och samarbete kring lokala energisystem och specifikt fokus på optimerad egenanvändning av solel. Deltagande i workshopen förväntas, utöver att sprida kunskap om var området befinner sig i Sverige, ge möjlighet att stärka internationell samverkan inom området och vara med och påverka utformningen av det internationella samarbetet till förmån för svenska behovsägare och forsknings- och utvecklingsaktörer. Ta del av mer inforamtion och läs förstudierapporten här.

SMELL: Using SMell to choose wELL

Inom förstudien har intervjuer genomförts för att kartlägga fastighetsägares intresse för att undersöka hur lukter/dofter kan påverka beslutsprocesser i dialog med boende, när de överväger åtgärder för förbättrad ventilation. Förstudien har genomförts i samarbete med Norwegian University of Science and Technology (NTNU). Förstudien resulterade i ett konstaterat intresse för fortsatta studier inom området, både av teoretisk och praktisk karaktär. Förstudien rekommenderar att se över den europeiska standarden och i nästa steg att ta fram en strategi för hur standardens mätresultat ska kommuniceras. Därefter kan demonstrationsprojekt genomföras med test av standard via mätning i byggnader. Finansiering för fortsatt arbete kommer sökas via FORMAS och NFR (Norges forskningsråd). Ta del av mer information och läs förstudierapporten här.

Normalisering av tappvarmvattenanvändning - Förstudie

Förstudien har kartlagt variationer och undersökt möjliga orsaker till en lägre energianvändning än gängse schabloner för tappvarmvattenproduktion i ett antal nyproduktionsprojekt. Inga tekniska felkällor har kunnat påvisas och det som kvarstår för att styrka den låga energianvändningen är beteendet hos brukarna. En väl utarbetad metodik för att beräkning och analys av energianvändningen för tappvarmvattnet har utarbetats.

För att bygga vidare och komplettera analyserna vore det intressant att genomföra fortsatta analyser med underlag från fler flerbostadshus och fastighetsägare. Ta del av mer information och läs förstudierapporten här.

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad