Som en del av Energimyndighetens internationella arbete deltar myndigheten i flera multilaterala forsknings- och innovationssamarbeten. Den aktuella workshopen i Bryssel gäller uppstart av en delaktivitet som syftar till ökat utbyte och samarbete kring lokala energisystem och specifikt fokus på optimerad egenanvändning av solel. Deltagande i workshopen förväntas, utöver att sprida kunskap om var området befinner sig i Sverige, ge möjlighet att stärka internationell samverkan inom området och vara med och påverka utformningen av det internationella samarbetet till förmån för svenska behovsägare och forsknings- och utvecklingsaktörer.

Läs mer om workshopen här.