Likströmsapplikationer kopplade till solceller - Förstudie

Intresset för installation av solcellsanläggningar samt batterier för lagring av energi i fastigheter har ökat de senaste åren. Det faktum att solcellsanläggningar producerar likström och batterier laddas med likström ger att intresset för att installera lokala likströmsnät i fastigheter tillsammans med solceller, batterier och andra likströmsapplikationer för att minska omvandlingsförluster ökat. Ta del av mer information och läs förstudierapporten här.

Värdet av en sparad kWh - Förstudie om kostnader för el och fjärrvärme

En viktig indata i en korrekt utförd lönsamhetskalkyl för energiprojekt är kostnadsbesparingen. Med den variation av prismodeller som vi ser hos landets energileverantörer idag, är det svårt att säga något generellt om hur stor kostnadsbesparing en viss energieffektiviseringsåtgärd ger. Det beror på hur energiprismodellen är uppbyggd. Inom förstudien Kostnadsbesparing vid energieffektivisering i förhållande till differentierade el- och fjärrvärmepriser har ett verktyg som kan underlätta vid kostnadsberäkningen tagits fram, PRISMO, inklusive en manual för hur verktyget används och exempel på varför det behövs. Ta del av mer information och läs förstudierapporten här.

Ventilationslösning för befintliga byggnader med självdrag - Förstudie utvärderingsprojekt

Många av fastighetsägarna inom BeBo och Halvera Mera har svårt att räkna hem lönsamhet i installation av FTX-system, särskilt i hus med självdragsventilation då det är utrymmeskrävande och kostsamt att installera nya tilluftskanaler och aggregat. Som ett alternativ till har Skorstensbolaget AB har utvecklat ett system som bygger på att nya rörformiga värmeväxlare förläggs inuti befintliga frånluftkanaler och skapar på så sätt möjlighet till värmeåtervinning mellan till- och frånluft. Resultat visar på en värmebesparing på runt 35 kWh/m2,år för utvärderingsbyggnaderna och det upplevda inneklimatet och komforten har erhållit betydande förbättringar. Ta del av mer information och läs förstudierapporten här.

Vägledning för effektiva termiska solvärmeanläggningar - Förstudie

Solvärmemarknaden i Sverige är avtagande och det finns en risk att den erfarenhet som funnits på området går förlorad om utvecklingen fortsätter. Inom förstudien har behovet av en sådan kunskapssammanställning undersökts, vilka intressenterna för en sådan är, och hur sammanställningen skulle kunna tillgängliggöras, förvaltas och spridas. Ta del av mer info och läs förstudierapporten här.

Designguide Ventilation - Förstudie

Förstudierapporten föreslår ett upplägg för en Designguide Ventilation i energieffektiva flerbostadshus och ger exempel på vad som måste tas upp och beslutas i olika delar av byggprocessen, för att få bra förutsättningar att erhålla ett energieffektivt flerbostadshus. Den ger även exempel på vad som behöver tas upp i en ramhandlingsdel av designguiden. Ta del av mer info och läs förstudierapporten här.

Känsliga indata i lönsamhetskalkyler - Förstudie

Det kan upplevas svårt för fastighetsägare att bedöma rimligheten i lönsamhetskalkylers indata och resultat. Förstudien kartlägger upplevda svårigheter samt konsekvenserna av över- respektive underskattning av olika indatavariabler. Baserat på förstudien rekommenderas ytterligare kunskapshöjande insatser, samt vidareutveckling av BeBos lönsamhetskalkyl. Ta del av mer info och läs förstudierapporten här.

Guide för energieffektiv renovering av flerbostadshus – Förstudie

Bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare har stort intresse av att underhålla och energieffektivisera sina fastigheter så att värdet bibehålls och driftskostnaderna minimeras. Då personerna i bostadsrättsföreningars – och mindre fastighetsbolags styrelser ofta är lekmän finns behov av stödjande verktyg för att underlätta planering och genomförande av energiåtgärder. Inom förstudien genomfördes en workshop med målgruppen som resulterade i en rekommendation om att ta fram en webbaserad guide. Ta del av mer info och läs förstudierapporten här.

Tillgodoräkna solel i BBR med NNE krav för flerbostadshus och småhus - Förstudie

Förstudien påvisar med hjälp av ett antal fallexempel, behovet av förtydliganden gällande tillgodoräknande av solel i BBR 25 samt vilka krav som ställs på beräkningsprogram och kunskap hos de personer som utför beräkningarna. Ta del av mer info och läs förstudierapporten här.

Diverse förstudier kring utveckling av BeBo-verksamheten

Dessa samlas under en ny underkategori till rubriken Projek och Förstudier. Ta del av mer info och läs förstudierapporterna här.

Kontaktperson Emma Karlsson, WSP
Publicerad
Senast uppdaterad