Delat första pris och ett stipendium på 15 000 kr gick till Olle Ekberg och Simon Andersson för sitt examensarbete som genomfördes inom ramarna för BeBo-förstudien Kostnadsbesparing vid energieffektivisering i förhållande till differentierade el- och fjärrvärmepriser.

Vid Ekstas Bostads AB årliga Energikick belystes examensarbetet som ett arbete som redan ger stor nytta för branschen. Varje år utses tre examensarbeten från Chalmers och LTH som ett led i det samarbete som Eksta driver med dessa lärosäten. Från Ekstas sida handlar det om att ”ge något tillbaka”, då de förvaltar resultaten från examensarbeten väl i sitt arbete med energieffektivisering och förnybar energi.

Från betygsnämnden för Ekstas pris reflekterade Mattias Wester, energi- och miljöchef på Stena Fastigheter, över det värde som verktyget kommer ge till branschen, särskilt i nyttan av att kunna jämföra åtgärder på olika orter, med olika förutsättningar och olika fjärrvärmetaxor. Mattias Wester poängterade att resurseffektivisering inom energi och miljö handlar om att uppnå lönsamhet och menade på att för att hitta lönsamhet behöver man leta efter djävulen som döljer sig i detaljerna. Det krävs därför en stor samverkan och erfarenhetsutbyte i Sverige. Verktyget ger analys inför, och återkoppling efter åtgärder, och understryker mervärdet i att resultatet av examensarbetet har givit branschen ett starkt verktyg som är applicerbart i stora delar av Sverige. Särskilt kommer verktyget användas till att översätta andras projekt till egna samt att inför genomföring hitta lönsamhet vilket leder till möjlighet att få ett brett genomslag, god replikerbarhet och en säker känslighetsanalys. Mattias Wester avslutar med att effekt kommer kosta pengar och att effektivitet inom fjärrvärmenäten kommer bli allt viktigare.

Mer info om förstudien samt exjobbet och verktyget återfinns på länken i texten ovan.

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad