De matchningsmetoder som utretts är matchning med hjälp av anpassad riktning och orientering av solcellsmoduler, genom laststyrning och genom energilagring. Förstudien beskriver och utvärderar dessa matchningsmetoder och lösningar som i dagsläget finns för flerbostadshus samt behovet av vidareutveckling av nya affärsmodeller och tekniska systemlösningar.

Resultat från förstudien visar att samtliga tre matchningsmetoder skapar möjligheter att öka egenanvändningen av solel inom fastigheten. Genom att variera orienteringen av solcellsmodulerna kan egenanvändningen ökas med ca 17 procentenheter. En lönsamhetsbedömning redovisar dock att denna ökade procentuella egenanvändning inte leder till en mer lönsam solcellsanläggning, då den minskade årsproduktionen reducerar lönsamheten mer än vad den ökade egenanvändningen tillför.

För energilagring i batterisystem visar resultatet att egenanvändningen kunde ökas med 7 % för det studerade fallstudieobjektet. Lagring av energi för kapning av effekttoppar är dock den ekonomiskt sett mest lönsamma aspekten med energilagring. Resultatet redovisar en optimistisk bild av möjligheter kopplade till laststyrning. I studien beräknas en en ökning av egenanvändningen med 29 %.

Möjligheter att kapa effekttoppar i elanvändningen finns för samtliga tre matchningsmetoder. Dock har denna aspekt endast utvärderats för energilagret, där den visade sig vara ett viktigt bidrag till energilagrets lönsamhet.

Förstudierapporten avslutas med förslag på områden som borde utredas ytterligare, bland annat potentialen till att använda laststyrning och en optimerad orientering av solcellerna för att framförallt kapa effekttoppar i elanvändningen. Det finns även intresse från medlemmarna att gå vidare i ett mätprojekt och utvärdera bland annat batterisystemens användbarhet i drift samt framtagande av metod för batterilagerdimensionering.

Läs mer om förstudien på > Metoder och lösningar för att matcha solelproduktion och elanvändning - Förstudie.